ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အမၽိဳးသားဗဟိုဌာန

ေအာင္စာရင္း ေၾကျငာခၽက္


ယခုလက္ရွိတင္ထားေသာ Waiting List သာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ေကၽာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား –

  • မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္ မိတၲဴ
  • ဘြဲ႕လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၲဴ
  • ဓါတ္ပံု(၄)ပံု
  • ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းျဖစ္က မိမိတို႕ေက်ာင္း၊ ရံုး၊ဌာန အႀကီးအကဲ၏ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမိန္႕
  • သင္တန္းေၾကး ငါးေသာင္းက်ပ္