ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အမျိုးသားဗဟိုဌာန


* Waiting List ကို ၁၃-၁၂-၂၀၁၉ ညနေ ၄ နာရီ တွင်ဆက်လက်ကြေညာ‌ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ *


English (WD)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
1 Ma SuAung U Than Htay 12/kmt(N)066537 B.A(Myanmar) 2019-12-08 09:00:38
2 Ma Thida Thant U Bon Sai 7/NyaLaPa(N) 097669 B.Com 2019-12-08 09:00:39
7 Ma Hnin Wai Lwin U Aye Than 7/Thakana (N)119023 B.Com ( hons) 2019-12-08 09:00:46
10 Ma Tharaphi Cho U Tun Win 8/PaFaNa(N)070073 B.Sc Botnay 2019-12-08 09:00:52
11 Ma May Ei Thinzar Ko Ko Ko Lay 8/MaLaNa(N)078270 Master of Economics 2019-12-08 09:00:52
13 Ma Kay Khine Win Swe U thaung swe 12/TAMANA (N) 113425 Mres chem 2019-12-08 09:00:53
19 Ma Chit Su Htwe U Nyunt Soe 14/MaAhPa(N)162756 BA(Eng) 2019-12-08 09:00:58
20 Ma Su Myat Sandar U Myint Than 12/TMN(N)118426 B.Sc(Maths) 2019-12-08 09:00:58
36 Ma Khine Myat Noe U Aung Pe 12/Ya Ka Na(N)075114 B.S.C(hons)Zoology 2019-12-08 09:01:05
39 Ma Ingyin Maw U Zaw Zaw Lin 12/AhSaNa(N)236306 B.Sc (Physics) 2019-12-08 09:01:06
41 Ma K Zin Ko Ko U Yu Mg 12/BaHaNa(C)102827 B.C.Tech.(Communication and Networking) 2019-12-08 09:01:08
47 Ma Ma Phyo Phyo San U San Nyein 8/Pa Kha Ka (N)278620 B.E. (EcE) 2019-12-08 09:01:09
49 Ma Kyawt May Naing U soe win 12/hlathaya(n)078635 BAEco 2019-12-08 09:01:10
50 Ma Khin Yadanar Kyaw Aung Kyaw Lin 12/BaHaNa( N )107105 BA(English) 2019-12-08 09:01:10
52 Ma pwint pwint khaing myint thu 5/katana(N)084749 Bachelor Engineering(EC) 2019-12-08 09:01:10
55 Mg MIn Ko Htwe U Tin Myint 12/thalana(N)123448 B.sc (Physics) 2019-12-08 09:01:11
56 Ma Yee Mon Htet U Mon Nar 12/BaTaHta(N)043914 B.Sc 2019-12-08 09:01:11
69 Ma Ma Thinzar Aung Win U Aung Win 12/kamaya N 057002 B.Sc physics 2019-12-08 09:01:15
77 Ma Saw Yu Nandar U aye Thaung 12 /mabana (n) 135900 B.Sc 2019-12-08 09:01:19
80 Ma Ma Htet Htet Aung U win Naing Oo 12/Dakhata (N) 112427 B.Sc (Geology) 2019-12-08 09:01:19
81 Ma Ma Ei Phyu U Thein Hla Tun 11/SaTaNa(N)112657 Bachelor of Computer Science(B.C.Sc.) 2019-12-08 09:01:19
84 Mg Tun Aung Myint Saw Nay Aye 12/H T Y (N) 037716 BA 2019-12-08 09:01:21
86 Ma Chew Wathone U Aye Thaung 12/Oukata(N)182304 B.ed 2019-12-08 09:01:21
88 Mg Phyo Si Thu U Phoe Si 9/MaHtaLa(N)324157 Bachelor of Business Administration( HR Specialized) 2019-12-08 09:01:22
90 Ma Zin Thi Thi Htun U Tarnar Sikaran 12/KaMaYa(N)064704 B.A.(Eco) 2019-12-08 09:01:23
100 Mg Than Htun Htun U Mya Maung 7/DaOuNa(Ng) 165533 B Sc Zoology 2019-12-08 09:01:25
104 Ma SU MYAT LIN U YE MYINT 12/PABATA(N)032984 B.A (English) 2019-12-08 09:01:25
112 Ma Nwe Zar Soe U Hla Maung 9/KaPaTa(N) 263538 B.Agr.Sc 2019-12-08 09:01:27
115 Ma Ma Thin Thin Wai U Ko Myint 12/KaMaNa (N) 088276 B.Sc ( Physics ) 2019-12-08 09:01:28
121 Ma Win Zarni Aung U Sein Aung Myint 12zthakata(n)169945 Ba english 2019-12-08 09:01:29
124 Mg Myo Myint Aung U Tun Nyan 8 / KhaMaNa (N) 184234 B.Sc (Mathematic) 2019-12-08 09:01:30
127 Mg Kyaw Min Htut U Khin Maung San 12/UKAMA(N)240918 B.A (Philosophy) 2019-12-08 09:01:30
136 Mg Saw Yan Naing Myo Nyunt 12/TGN(N)173947 B.Sc(Geology) 2019-12-08 09:01:32
148 Ma Thandar Lwin U Aye Lwin 8/Yasaka(N)187405 B.Com 2019-12-08 09:01:36
158 Ma Win win ei U Hmae kyaw 5/kalahta 239833 B.A(Myanmar) 2019-12-08 09:01:38
163 Mg Win Win Tun U Ba Tun Yin 11/ ThaTaNa(N)004253 BSc(Maths) 2019-12-08 09:01:39
171 Ma Khin Thandar Soe U Htay Aung 7/AhTaNa(N)108851 M.Res (Physics) 2019-12-08 09:01:40
182 Ma khin yadanar 00 u aye soe 12/yapatah(N)078118 BA(hist) 2019-12-08 09:01:42
186 Ma Zar Zar Hlaing U Khin Mg Latt 12/Da Ga Na (N) 028810 BA(Business Management) 2019-12-08 09:01:43
188 Ma Hsu myat noe U Nay Win Tun 10/ BLN NAING 139790 BSC GEOG 2019-12-08 09:01:43
189 Mg Hein Zar Ko U Khaw Phwe Nge 12/LMD(N)036395 B.A (Korea) 2019-12-08 09:01:44
200 Ma Ei Sandar Soe U Thein Soe 7/La Pa Ta (N)126157 B.Com 2019-12-08 09:01:46
201 Ma Su Pyae Hlyan Phyo U Win Shwe 12/DaPaNa(C)063139 BA(English) 2019-12-08 09:01:46
204 Ma Aye Nan Myint U Soe Myint 12/LaMaNa(Naing)101538 BA(Myan) 2019-12-08 09:01:46
206 Ma Khin Thandar Swe U Tin Oo 12/Hsa Ka Kha(N) 020334 B.A(Myanmar) 2019-12-08 09:01:46
207 Ma Naw Ei Ei Myat U Aung Htay Kywe 12/AhSaNa(N)217550 Be IT 2019-12-08 09:01:46
212 Mg Pyae Phyo wai Uphyoe yee 14/lamana(n)102522 Bsc physics 2019-12-08 09:01:47
213 Ma cho cho lwin U Tin Myint 12/Thalana(n) 026833 B.A Eco 2019-12-08 09:01:47
214 Ma Ma Thant Thazin Soe U Aung Soe Myint 10/RaMaNa(N)184187 BE (IT) 2019-12-08 09:01:47
225 Ma Shwe Sin Aung U Win Kyaing 12/LaKaNa(N)202279 BE(IT) 2019-12-08 09:01:48
226 Ma Moe Moe San U San lin 12/MGT (P)000446 Bachelor of Science 2019-12-08 09:01:48
229 Mg Min Thura Kyaw U Kyi Lin 10/Kha Sa Na (N) 097839 B.Tech (Civil) 2019-12-08 09:01:48
238 Mg U Aung Khaing Kyaw U Aung Khaing Kyaw 12/LaMaNa(Naing)137244 B.C.Sc (Hons) 2019-12-08 09:01:50
243 Ma Aye Mon Kyaw U Kyaw Win 12/Sa Kha Na (Naing)068252 B.E (Chemical) 2019-12-08 09:01:50
250 Mg Saw Htoo Ler Bwe Saw Aung Chit Sein 12/LMN(N)149904 B.A(English) 2019-12-08 09:01:52
256 Ma Kant Kaw Thinn U Tun Tun Oo 12/TAMANA(N)110994 ME (Civil) 2019-12-08 09:01:53
258 Ma Rose Mee U David 9/MaKaNa(N)141459 B. A(Myanmar) 2019-12-08 09:01:53
259 Mg Aung Myo Kyaw U Kyaw Win 12/AhLaNa(N)045222 Bachelor of Engineering (Electronic) 2019-12-08 09:01:53
265 Ma May Myat Noe Shwe Moe U Shwe Moe 5/MaLaNa(N)041589 Bachelor of Engineer (Civil) 2019-12-08 09:01:54
267 Ma Su Pone Chit U Win Myint Htoo 12/ Sa Kha Na (N) 075780 BA. (Eco) 2019-12-08 09:01:55
270 Ma Su Su Tin U NAY WIN 3/KAKAYA(N)150921 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:55
274 Ma Khin Hnin Thar Win U Sein Win 12/Lamada (N)029857 Business Management (BA(BM)) 2019-12-08 09:01:56
275 Ma Khin Mon Mon Phyo U Win Thein 8/tataka(N)207765 BA(Geog) 2019-12-08 09:01:56
281 Mg Mg Yar Zar Lin Htet U Kyaw Thu Ya 5/MaMaNa(N)099547 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:58
285 Ma Ma Hla Hla Aye U Tun Zaw 12/ kamana (naing) 084786 B.Ed * 2019-12-08 09:01:58
288 Mg Pyae Phyo Maung U Than Win 12/AuKaTa(N)178822 B,A History 2019-12-08 09:01:59
290 Ma Htet Htet Oo Wai U Win Khaing 14/MaMaKa(N)272785 B.A(History) 2019-12-08 09:01:59
291 Ma Thazin hnin U kyaw htay 9/Ma Hta La(N)266876 BA (Myanmar) 2019-12-08 09:02:00
293 Ma Phyu May Thinn U Sein Lwin Oo 14/bakala(N)317602 LL.B. 2019-12-08 09:02:00
295 Ma Daw Khine Zin Wai U Thein Kyaw 9/MAHTALA(N)257453 Bachelor of Medical Technology (B.Med.Tech) 2019-12-08 09:02:00
296 Ma Pann Ei Kyaw u thu raing kyaw 12/ dagaya(n)017697 B.Com 2019-12-08 09:02:01
298 Mg Cho Cho Myint U Win Myint 12/LMT(N)021449 ME con 2019-12-08 09:02:01
308 Ma Ma Htet Htet Yadanar U Tin Htay 12/OuKaTa(N)172746 BE-IT 2019-12-08 09:02:04
310 Ma Pann ei san U Toe Yi 14/NyaTaNa(N) 177121 BE (IT) 2019-12-08 09:02:04
317 Mg Mg Kyaw Myint Oo U Myint Hlaing 12/MaGaDa(N)162201 Bs.c(botany),Diploma in web development 2019-12-08 09:02:05
319 Ma Soe Myat Mar Lar U Aung 5 Ka NaNa (N)087257 BE Civil 2019-12-08 09:02:06
321 Ma May Theint Thu Win U Kyaw San 12/lamana(n)143090 Bachelor of Engineering(IT) 2019-12-08 09:02:06
322 Ma Su Mon Khine U Win Htay 12/DaGaNa(N)035634 B.Ed 2019-12-08 09:02:06
323 Mg Yan Naing U Marmat yusoof 12/pabada(n)032728 LL.B 2019-12-08 09:02:06
330 Ma Ma WAI WAI Aung U SHWE YA 12/ Mayaka(Naing)139589 LL.B 2019-12-08 09:02:08
331 Ma May Thazin Myint U Naing Win Tun 14/agp 203586 BE Electronics 2019-12-08 09:02:09
333 Ma Hnin Yu Zin U Zaw Win 14/PhaPaNa(N)164387 BE(EC) 2019-12-08 09:02:09
334 Ma Toe Toe Wai U Tin oo 12/BaHaNa (Naing) 018545 PhD 2019-12-08 09:02:09
342 Mg U Myo Kyaw Swar U Myo Chit 13/KATANA(N)156881 Master of Engineering(Mechanical) 2019-12-08 09:02:11
355 Ma Hnin Thinzar Win U Hla Win 12/YPT(N)099567 BA-English 2019-12-08 09:02:13
358 Ma Ma Thae U Khin Gyi 5/palaba(C)071699 B.Act 2019-12-08 09:02:13
359 Ma Phyo Su San U Than Win 7/LaPaTa(N) 151782 BBA (2018, March 4) 2019-12-08 09:02:13
362 Ma Khin zar ni tun U KYAW KYAW HTAY 12/THA KATA(N)178039 BA(ENG) 2019-12-08 09:02:15
364 Mg Nyan Lin Aung U Soe Myint 14/AhMaNa(N)142217 B.Sc(Industrial Chemistry) 2019-12-08 09:02:16
375 Ma Thin Zar Aung U Aung Than 13/TaKaNa(N) 137425 B.A(Phycology) 2019-12-08 09:02:18
381 Ma Tin Moe Lwin U Kyaw Thu 12/UKT (N) 172122 B.A (ENg) 2019-12-08 09:02:20
384 Ma Chit Su Thwe Aye Naing 12/ASN(N)227006 Bachelor in Mechanical Engineering 2019-12-08 09:02:21
388 Ma Aye thida U Htun Nyunt 13/takana (n) 151595 B.Sc Zoology 2019-12-08 09:02:21
390 Ma Ma Tin Tin New U Thein Tun 12/Batahta(N)038934 B.A (Myanmar) 2011 2019-12-08 09:02:22
392 Ma Amy Tun U Tun San Kyaw 12/Ah Sa Na (N) 012398 B.A(Economic) 2019-12-08 09:02:22
401 Ma Zon U Soe Lwin 12/KaMaTa(N)071196 B.A (English) 2019-12-08 09:02:25
403 Ma Myat Mon Htin Kyaw U Kyaw Kan Nyunt 12/yakana(N)076758 BE Civil 2019-12-08 09:02:25
406 Ma Aye Myat Nyein U Zaw Min 12/AKM(N)122453 BA(Eng) 2019-12-08 09:02:26
407 Ma LIN SU MYAT HLAING U HLAING HTAY 12/AU KA MA (N)207000 B.Sc (Phys) 2019-12-08 09:02:26
408 Ma Linn Sandar Khine U Kyaw Shwe Mg 12/sakhana(naing)072302 MA Korean YUFL 2019-12-08 09:02:26
411 Ma May Thu Thu Kyaw U Moe Kyaw Thu Nyunt 12/dapana(N)061603 BA IR 2019-12-08 09:02:26
421 Ma Win Ei Khaing Win 14/NPT(N) 163492 B.SC(Biotechnology) 2019-12-08 09:02:27
426 Ma Nilar Tun U Tun Tun Soe 14/Ba Ka La(N)243902 B.Sc(Zoology) 2019-12-08 09:02:28
429 Ma Yunn Me Me U Kyaw Naing Oo 12/KAMATA(N)068806 BSC (maths) 2019-12-08 09:02:28
431 Mg Naing Tun Maw U Tin Nyein 9/KhaMaSa(N)035202 BE-IT 2019-12-08 09:02:29

English (WE I)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
3 Mg Pyae Phyo Aung U Thein Lwin 12/Ta Ma Na (N) 108010 BE Civil 2019-12-08 09:00:41
4 Mg Minthanzaw moe U Load 3/Takaya(N)121854 B.C.Tech 2019-12-08 09:00:41
5 Ma ingyin phyu U KYAW NAING 12/Ra ka na(n) 083196 Bsc math 2019-12-08 09:00:42
14 Ma Naw Juli U Hla Nyunt 7/Nya La Pa (N) 139157 BSc Math 2019-12-08 09:00:53
15 Ma Chit Thal Wint U Aung Win 12/mabana(n)146134 B.C.Sc 2019-12-08 09:00:55
17 Ma Thidar Shwe Sin U Aung Myo Win 12/OuKaMa(N)237162 B.C.Sc 2019-12-08 09:00:57
22 Mg Nay Linn Htet U Than Swe 14/DADAYA(N)151515 Master Degree 2019-12-08 09:00:59
24 Mg Kyaw Naing Lin U Maung Hla 12/ka ta ta ( C ) 022857 BCSc, MCSc 2019-12-08 09:00:59
25 Ma Htoo Yanant Khin U Ye Aung 10/MaDaNa(Naing)191092 B.E (IST) 2019-12-08 09:01:00
30 Mg Moth Su Kyi U Than Tun 14/MaMaKa (N) 144891 B.A(Public Policy) 2019-12-08 09:01:02
32 Ma Ma Ingyin Aung U Tun Nyunt no-12/UKaMa( N ) 231749 BEcon(Statistics) 2019-12-08 09:01:03
34 Ma Yee Mon Nay Win U Nay Win 12/Tha ka Ta(N)167468 BA English 2019-12-08 09:01:04
35 Mg Htet Aung U Than Soe 12/BaHaNa(N)099890 BSc (Chemistry) 2019-12-08 09:01:04
44 Mg Min Thet Htun U Ye Myint 12/Ou Ka Ma (Naing) 221919 BSc (Biochemisty) 2019-12-08 09:01:08
45 Ma Myat Pann Wutt Hmone U Hein Thura 14/AhMaTa(N)021848 B.Sc(Math) 2019-12-08 09:01:08
51 Mg Lin Thet Aung U Mg Mg Lay 11/Gamana(N)041658 B.com 2019-12-08 09:01:10
53 Ma Ingyinn Khaing U Aung Kyaing 12/BaHaNa(N)105245 B.A(Eng) 2019-12-08 09:01:10
57 Ma Yoon Myat Noe U Soe Myint Naing 13/KaLaNa(N)112068 B.Sc(Hons:) Botany 2019-12-08 09:01:11
58 Mg Hein Htet Pyae Sone U Myint Naing 11/Tha Ta Na(N) 072885 B. Sc (Botany) 2019-12-08 09:01:12
59 Ma SU MON SWE U Sue Myint 12/AUKATA(N)154443 Bachelor of Science(Chemistry) 2019-12-08 09:01:12
62 Ma Phyo Thandar Hninn U Mya Win 12/TLN(P)005615 BE(Electrical) 2019-12-08 09:01:12
64 Ma Daw Aye Aye Thwe U Tin Aung 12/MaBaNa(N) 102159 B.S.C(E.S) 2019-12-08 09:01:13
67 Ma Mon Mon Aung U Nyunt Win 5/PaLaNa(N)097565 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:15
71 Ma Ma Theint Thinzar Myint U Mg Mg Myint 12/MaGaTa(N)098241 B Arch 2019-12-08 09:01:16
72 Ma Myat Kay Khaing U Maung Kaung 14/La Ma Na (N)096729 Bachelor of Commerce (YIEco) 2019-12-08 09:01:17
73 Mg Wai Yan Tun U Thein Aye 12/Tha Ga Ka (N)190564 BSC (Physics) 2019-12-08 09:01:17
78 Ma Tin Mar Oo U Hla Shwe 7/Ka Ta Kha (N) 111011 B.SC (Chemistry) 2019-12-08 09:01:19
83 Ma Htoo Nandar Lwin U Kyaw Kyaw Lwin 10/MADANA(N)222109 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:20
87 Ma Ma La Min Eain U Khin Soe 7/DUN(N)147633 B.Econ(Economic) 2019-12-08 09:01:22
89 Mg Shin Thant Nyo U Htein Win 14/MaMaKa(N)296244 B.A(Economic) 2019-12-08 09:01:22
93 Ma Aye Thiri Kyaw U Kyaw Myint 12/BATAHTA(N)041087 B.A.(English) 2019-12-08 09:01:23
95 Ma Aye Pwint Phyu U Tun Oo 12/KaMaTa(N)069046 BE-Civil 2019-12-08 09:01:23
97 Ma Ei Phyu Nandar Maung U Myint Htwe 12/MaYaKa(N)172564 BA Gei 2019-12-08 09:01:24
98 Mg Aung Thein U Kyaw Min Naung 12/MaGaDa(N)145739 Bachelor of Engineering (EC) 2019-12-08 09:01:24
99 Ma Ma Tin Zar Oo U Tin Mg Win 12/OuKaMa(N)203851 BA english 2019-12-08 09:01:25
101 Ma Yin Wai Nyein U Soe Win Bo 12/PaZaTa(N)030510 B.A(Myanmar) 2019-12-08 09:01:25
102 Ma YIN THANDAR NYEIN U Aung Kyi 12/DaGaNa(C)033966 BA (Myanmar) 2019-12-08 09:01:25
106 Mg Aung Thet Kyaw U Mg Sein 12/MGD(N)098346 BSc(Zoo) 2019-12-08 09:01:25
107 Ma Khin Hnaung Lwin U Sinn Pha 9/Ma Ka Na (N) 115164 LLB 2019-12-08 09:01:26
110 Ma Mya Thinzar Win U Win Kyin 12/OuKaTa(N)174166 Bachelor of Business Administration 2019-12-08 09:01:27
111 Mg Min Zaya Thu U Kan Myint Oo 9/ Pa Ma Na (N) 195630 B.Sc (Physics) 2019-12-08 09:01:27
113 Ma Nadi Myint Myat Aung U Lay Naing 12/kamaya(C)061148 Bachelor of Computer Science 2019-12-08 09:01:28
114 Ma Swe Nge Hlaing U Tin Hlaing 7/NLP(N)144632 BA.Eco 2019-12-08 09:01:28
116 Ma Hay Zar Aung U Aung Thein 12/THAKATA(N)188374 B.SC (Mathematics) 2019-12-08 09:01:28
118 Ma Su Ei San U Min Kyaw Than 10/KHA SA NA(N)122069 M.C.Tech (Thesis) 2019-12-08 09:01:28
119 Ma Aye Mon San U Nay Win Aung 12/DaGaNa(N)033217 BE Civil 2019-12-08 09:01:29
120 Ma Ma Su Myat Thu Htut U Tin Htut 12/Tha Ga Ka (N)176036 B.Med.Tech (MIT) 2019-12-08 09:01:29
122 Ma Hnin Shwe Sin Aung U Kyee Myint 7/Nya La Pa(N)144923 B.sc (Botany) 2019-12-08 09:01:29
126 Ma Myat Yadanar Soe Aung U Soe Aung 7/ Pakana( N ) 329613 B.Sc Zoology 2019-12-08 09:01:30
128 Ma Han Thi Soe U Soe Oo 14/pathana(N)222384 B.Med.Tech(physiotherapy) 2019-12-08 09:01:31
131 Ma Sandar Win U Bo Win 12/PAZATA(N)002207 BSC (Chem) 2019-12-08 09:01:31
132 Ma Hnin Thandar Oo U kyaw soe 14/ dadaya n 155811 Ba English 2019-12-08 09:01:32
137 Ma Ma Su Mon Hla U Moe Aung 12/PaZaTa(N)035081 B.Sc(Physics) 2019-12-08 09:01:32
138 Ma Sandar Saw Than U Thar Mya 11/Ra Ba Na (N)078578 B.A Myanmar 2019-12-08 09:01:33
140 Ma Cherryuumaung U nay yu maung 12/dagaya(n)006630 Bsc 2019-12-08 09:01:34
141 Ma Wint Shwe Yee Kyaw U Than Soe 12/AuKaMa(N)220156 B.A.English 2019-12-08 09:01:35
142 Ma Ma Thandar Soe U Khin Maung Kyi 12/DAPANA(N)054548 Bachelor of Education 2019-12-08 09:01:35
143 Ma Ei Mar Aung U Aung Myint Ngwe 14/BAKALA(N)212250 B.Med Tech 2019-12-08 09:01:35
144 Ma EI PHYO AUNG U AUNG LWIN 12/TMN(NAING)116422 B.A(ENGLISH) 2019-12-08 09:01:35
147 Ma Nyein Ei Ei Phyoe U Soe Naing 7/Pha Ma Na (N) 161747 Bachelor of architecture 2019-12-08 09:01:36
151 Ma Kyawt Khwar NyoThin U Htay Naing 12/DaGaSa(N)007320 Bachelor of Business Science 2019-12-08 09:01:36
152 Ma May Yamone Oo U win Naing Than 7/ YaTaYa (N) 158292 B.C.tech 2019-12-08 09:01:37
153 Ma Wai Mon Kyaw Aung Kyi Win 12/YaPaTha(N)054215 MPA 2019-12-08 09:01:37
154 Ma Htet Htet Aung U Yu Wai 12/MaGaTa(C)105942 B.A(International Relations) 2019-12-08 09:01:37
162 Mg Thte Paing Nyein U Tin Hla 12/PZD(C)038051 B.A (Geography) 2019-12-08 09:01:39
164 Ma Htet Thinzar Kyaw U Kyaw Gyi 9/MaKhaNa(N)217055 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:39
168 Ma Ma eaint kyaw kyaw zar U HLA MYINT 12/YAKANA(N)077103 BE (CIVIL) 2019-12-08 09:01:40
169 Ma Ma Thandar Min Thein U Min Thein 12/TaGaKa (Naing) 149557 B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:01:40
170 Ma Swe Zin Thaw U Maung Tin 12/AhSaNa (Naing)205705 B. E (Civil) 2019-12-08 09:01:40
174 Ma Chue Chue Thet Wai U Ohm Myint 10/THAHTANA (NAING) 211506 B.C.Sc. 2019-12-08 09:01:41
175 Ma Aye Aye Moe U Tin Htay 12/Tha Kha Na (Naing)115085 BE(Mechanical) 2019-12-08 09:01:41
179 Mg Ye Lwin u Yan Kee 13/katana (N)1285031 Bachelor of Hospility 2019-12-08 09:01:42
181 Ma Yu Kay khaing U Aung kyaw 12/YaKaNa n 092038 BA Enhlish 2019-12-08 09:01:42
183 Ma Aye Myitzu Myaing U Hla Myaing 7/YaTaNa (N) 093946 Bachelor of Engineering (Information Technology) 2019-12-08 09:01:42
185 Ma Khin Htar Oo U Tin Oo 12/ThaKaTa(Naing)186196 B-Tech(Electronics and Communication) 2019-12-08 09:01:43
193 Ma Yin Min Aung U thet swe 12/TKT (N) 190905 BA (tourism) 2019-12-08 09:01:44
195 Ma Yee Mon Thaw U Than Tin 7/Pa Ka Na(N)313842 Bachelor of Commerce(B.com) 2019-12-08 09:01:44
197 Mg Nyan Win Tun U Maung Maung Win 12/DaGaRa(N)013496 BE(Civil) 2019-12-08 09:01:45
202 Ma Myat Myat Thu U Saw Win 7/WaMaNa(N)101939 B.Sc(Bot) 2019-12-08 09:01:46
203 Ma Daw Thida Win U Nu Sai 12/MABANA(N) 109868 LL.B 2019-12-08 09:01:46
209 Ma Khin Nyein Chan Nwe U Win Myint 12/LaMaNa(N)148764 BE (civil) 2019-12-08 09:01:47
210 Mg Juu Nge Han U Law Ban Lee 14/PPN (E)000186 B.Com 2019-12-08 09:01:47
215 Ma ME ME MYINT U Ba Chaw 8/Ga Ga Na(N)100852 BA Eco 2019-12-08 09:01:47
216 Ma Nyein Pyae Sone Naing U Thet Naing 12/LaMaNa(N)144616 LL.B 2019-12-08 09:01:47
218 Mg Ma khine lae yee min U myint tun 12 ma ya ka(naing )167054 BA(History ) 2019-12-08 09:01:48
219 Ma Thae Thet Paing Win U Soe Win 12/LaMaNa(N)155388 BS.c Geology 2019-12-08 09:01:48
220 Ma Zin Mar Lar Hin U Shu Hin 12/MaYaKa(N)121205 B.A(Eco) 2019-12-08 09:01:48
222 Ma Phyu Pwint Thaw U Aye Thaung 12/MaGaTa(Ng)098362 BE mech 2019-12-08 09:01:48
223 Ma Cherry Lin U Zaw Min 12/Da Pa Na (N) 054837 B.Sc(Maths) 2019-12-08 09:01:48
224 Ma Aye Aye Thin Kyaw Thin 9/TaThaNa(N)110164 M.Sc Maths 2019-12-08 09:01:48
228 Ma Zue Zue Kyaw U kyaw Htoo 6/kathana(N)058243 Bachelor of Architecture 2019-12-08 09:01:48
230 Ma Seinn Myat Yamin Aung U ThiHaAung 13/YaSaNa(N)086366 LL.B 2019-12-08 09:01:49
231 Mg Yar Zar Linn U Aung Kyaw Thu 14/Pa Tha Na(N)222096 B.Sc (Bot) 2019-12-08 09:01:49
232 Ma Ohnmar San U khin Mg Than 7/RaTaRa(N)129332 B.E ELECTRICAL POWER 2019-12-08 09:01:49
233 Mg SHIN THANT AUNG U THIHA AUNG 12/oukata(N)193980 BA(ENG) 2019-12-08 09:01:49
234 Ma Shwe Zin Moe U Sein Maung 5/Sakana (N) 243355 B.SC (Maths) 2019-12-08 09:01:49
240 Ma Aye Zarni Zaw U Thaung Sein 12/DalaNa(N)052069 B.Com(Eco) 2019-12-08 09:01:50
241 Ma Cho Myint Tun U Myint Than 12/ DaKaYa(N)014189 B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:01:50
242 Mg Min Htet U Soe Than 14/HaThaTa(N)243035 B C Sc (Hons:) 2019-12-08 09:01:50
245 Mg Kyaw Thet U Nyunt Win 9/kapata(n)230951 B.A.Myanmar 2019-12-08 09:01:51
246 Ma MAY THINZAR LWIN U SAN LWIN 12/KAMATA(N)071936 B.Sc(MATHS) 2019-12-08 09:01:51
247 Ma Hnin Hnin Yee U Tun Lwin 12/LaMaNa(Pyu)000495 Bachelor of Pharmacy 2019-12-08 09:01:51
248 Ma Shwe Yee Wint War Soe U Si Thu Zaw 7/Pakhana (c) 353051 B.Agr.Sc 2019-12-08 09:01:51
249 Ma Myat Thinzar U Myat Thura 12/MaGaTa(N)082299 B.C.Sc(Computer Science) 2019-12-08 09:01:51
251 Ma Khin Zar Ni Wint U Min Lwin 14/MaMaNa(N)227786 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:52
252 Mg Zarnimaung Aung Khin 12/TKT[N]166513 MBBS 2019-12-08 09:01:52
253 Ma SU MYAT MON U HLA THAUNG 12/TAKANA(N)135215 B.Sc (Chemistry) 2019-12-08 09:01:52
255 Ma Ma Khine Thin Kyi U Aung Kyaw 12/MaYaKa(N)170084 B.Sc (Hons) Physics 2019-12-08 09:01:52
261 Ma Kyawt Kyawt Khaing U Kyaw Win 12/ Ma Ba Na (N) 131521 B.A (History) 2019-12-08 09:01:53
262 Ma Moh Moh U Mauk 12/Ahlana(N)047551 BA Law 2019-12-08 09:01:54
264 Ma Su Sandar Phyo U Than Htwe 12/DAPANA(N)050929 Bachelor of Computer Studies Yangon, B.C.Sc 2019-12-08 09:01:54
266 Ma NYEIN SU MON U MYO WIN 12/TAMANA(N)112700 B.A(English) 2019-12-08 09:01:55
269 Ma Htet Htet Kyaw U Myint Khaing 14/ LAPATA(N) 178109 B.A (ENG) 2019-12-08 09:01:55
271 Ma Tin Tin Khaing U Myint Lwin 12/ThaKaTa(N)030171 M.Sc(Phys) 2019-12-08 09:01:55
273 Ma Myo Zin Mar Soe U Myo Win 12/Ta Ma Na (N) 111936 BE(IT,Q) 2019-12-08 09:01:55
276 Ma Thiri Thaung win U Thaung win 12/tatna n 212419 B C sc 2019-12-08 09:01:56
277 Ma Khin Zar Zar Tun U Aung Myo 12/lathaya(N)089053 B Econ( Eco) 2019-12-08 09:01:56
278 Ma AYE SANDAR MYINT U MYINT OO 12/AHSANA(N)182802 Bachelor of Science in Industrial Chemistry 2019-12-08 09:01:56
279 Ma Su Su San U Chit Thein 6/LaLaNa(N)104138 Bachelor of Engineering (IT) 2019-12-08 09:01:56
280 Ma Yamin Thwe U aung myint 12/Tha Hga ka(N)173838 B.SC (ZOOLOGY) 2019-12-08 09:01:57
282 Ma Daw Eaint Myat Noe U Aye Tun 12/AuKaTa(N)175445 B.Econ(Statts) 2019-12-08 09:01:58
283 Ma Khin Cho Nyein U Aung Toe 14/PaThaNa(Naing)205133 B.Pharm 2019-12-08 09:01:58
284 Ma Khin Thuzar U San Thein 12/AHSANA(N)163004 BA(Korean) 2019-12-08 09:01:58
286 Ma Hnin Nu Nu Naing Mg Mg Tat 9/kasananaing145183 LLB 2019-12-08 09:01:59
289 Ma Phyoe Su Moin U Myo Thit 13/TKN(N) 254413 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:59
292 Ma San Pa Pa Tun U San Ni 12/DaGaTa(N)057380 BA(History), Dip. Ds 2019-12-08 09:02:00
299 Ma Nwe Ni Win Htun U Win Htun 12/ Ka Ma Ta (Naing) 062643 B.SC Math 2019-12-08 09:02:01
300 Ma Thet Htar Su San U Kyaw Ywe 12/SAKHANA(N)071252 B.C.Sc(Hons:) 2019-12-08 09:02:01
301 Ma Ei Ei Khaing U Kyaw Sein 13/Ka Ma Na (N) 060093 B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:02:02
302 Ma Ei Ei Phyo U Nyo Than 5/mamana(N)099708 Bachelor of Engineering(Information Science and Technology) 2019-12-08 09:02:02
305 Ma Hnin Wutyi Hlaing U Khin Hlaing 12/ Ou Ka Ma( N )217088 M.Sc (Zoology) 2019-12-08 09:02:03
306 Mg Min Tin Min Oo U Ngwe Thein 3/KaKaYa(N)141251 B.sc Chemistry 2019-12-08 09:02:03
307 Ma Pann Myitzu U Myint Swe 1/makata(N)119112 BE.EC 2019-12-08 09:02:03
314 Ma Myat Su Yee San U Aye Than 12/ Ka Ta Ta (N) 032476 BA.Eco 2019-12-08 09:02:05
325 Ma Theint Thu Thu Aung U win Aung 7/pa Ta Na(N)122671 Bsc stat 2019-12-08 09:02:07
326 Ma Ma Pann Ei San U Myint Ko 9/KaSaNa(N) 159502 LL.B 2019-12-08 09:02:07
328 Ma Phoo Pyae Zin U San Oo 7/Nya La Pa (Pyu) 000077 BE CIVIL 2019-12-08 09:02:07
332 Ma May Phoo Kyaw U Kyaw Kyaw 9/Pa Ma Na (N) 236474 BE Civil 2019-12-08 09:02:09
338 Ma win win mya u sein win 12/kamata (naing)063417 BE chemical 2019-12-08 09:02:10
340 Ma Yee Yee Myint U Than Myint 12/AhSaNa(N)145198 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:11
341 Ma Hay Mar Kyu U Kyue Kyu 1/manyana(n)084414 B.A(Anthropology) 2019-12-08 09:02:11
343 Mg Kaung Myat Thu U Khin Maung San 12/MaGaDa (N) 159055 B.SC Chemistry 2019-12-08 09:02:11
346 Ma Mya Mya Win U Mya Mg 14/ZaLaNa(N)116580 M.Ed 2019-12-08 09:02:12
347 Ma SU Thiri Kyae U Kyaw Sein 5/MaYaNa (N)298678 Bsc IC 2019-12-08 09:02:12
348 Ma Ma Swe Zin Lynn Lett U Zaw Latt 12/AhSaNa(N)225504 B.C.Sc(Computer Science) 2019-12-08 09:02:12
349 Ma Nang Kham Htwe U Tun Aye 13/Takana(naing)178390 M.C.Sc. 2019-12-08 09:02:12
350 Mg Ma Yoon Po Po San U Zaw Naing Oo 12/MaYaKa(N)158755 BA(RUSSIAN) 2019-12-08 09:02:12
351 Ma Ei Ei Khine Mon U San Yu 12/thakata(N)179381 B.Med.Tech(Medical Imaging) 2019-12-08 09:02:13
353 Ma Myat Noe Thu U Tin Mg Win 12/OuKaMa(N)213392 Bsc physics 2019-12-08 09:02:13
354 Mg AYE MIN PHYO U THAN KYEW 12/LaThaYa(N)046280 B.Sc Botany(WYU) 2019-12-08 09:02:13
356 Ma Chaw htike htike thone U kyaw ko ko 12/dagama(n)021594 B.A (eco) 2019-12-08 09:02:13
365 Ma Moe Pwint Han U Win Hlaing 12/DaGaTa(N)057625 B.Sc (Physic) 2019-12-08 09:02:16
367 Mg Soe Linn Aung U Hla Pyae 9/Ma Ka Na (N) 105463 BE EP 2019-12-08 09:02:16
368 Ma Yuzana No No U Tin Soe 12/LaMaNa(N)155127 BA (IR) 2019-12-08 09:02:16
369 Ma Aye Thida Oo U Tun Shin 12/AhSaNa(Naing)181176 B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:02:16
371 Ma Thwe Thwe Naing U Nyunt Thein 12/Tha La Na (N)129707 B.C.Sc(Computer Science) 2019-12-08 09:02:17
378 Mg Pyae Sone Khant U Moe Zaw 12/thakata(N)197438 BSc(Computing) 2019-12-08 09:02:19
385 Ma Ma Zu Yadanar Thaint U Thein Naing 12/AhSaNa(C)218617 B.E.(Civil Engineering) 2019-12-08 09:02:21
387 Ma Aye Myint myint Phyo U aung kyaw than 11/TAKANA(Naing)082500 B.Ed 2019-12-08 09:02:21
391 Ma WIN EIPHYU AUNG U BA THA 12/DAGAMA(N)015823 B.A(ENGLISH) 2019-12-08 09:02:22
393 Mg Naing Moe Thu U Nyunt Win 9/ kapata(N)207973 B.Comm.H 2019-12-08 09:02:23
395 Mg Thant Zaw U Han Shein 14/ La Ma Na (N) 077738 B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:02:23
397 Ma Hninlai yi Ukhin sein Than 14 ka pa na (N)144465 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:23
404 Ma Ma Hsu Lae Aung U Than Htun 8/kahtana(naing)002451 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:25
405 Ma Khin Su Yin U Kyaw Yin 12/Tha Ga Ka (naing)2161378 BSc Physis 2019-12-08 09:02:25
409 Ma Khin San Htar Shwe U Than Myint 11/KaTaNa (N) 105410 BE Electronics 2019-12-08 09:02:26
412 Ma Ma Khin Su Su Hnin U Than Tin 7/PaKhaNa(N)396947 B.A (Eng) 2019-12-08 09:02:26
418 Ma Ma Thiri Zin Myo Myat U Sein Win 12/thakata ( 172576Naing) BE Electronics 2019-12-08 09:02:27
419 Ma Hnin Su Khaing U Tin Soe 12/BHN (N) 096695 M.B.B.S (ygn) 2019-12-08 09:02:27
422 Ma Wai Zin Hnin Phyu U Khin Maung Than 8/KhaMaNa(N)127992 Bsc zoology 2019-12-08 09:02:27
423 Ma Su Mon Aye U Khin Mg Htay 12/MAGADA(N)149086 B.Sc (Botany) 2019-12-08 09:02:27
424 Ma Wai Mon Htet U Kyaw Thein 12/Lakana 216670 BSc 2019-12-08 09:02:28
425 Ma YU YA CHIT KYAING U Pe Chit Kyaing 12/ASA NA ( Naing )-215922 BSC ( Hons ) Industrial Chemistry 2019-12-08 09:02:28
427 Ma Lei lei yee U Aung San Shwe 12/dagama(n)038285 B.A IR 2019-12-08 09:02:28
437 Ma Saw Thandar U Kyaw Sein 12/KTD (N) 032588 BA English 2019-12-08 09:02:29

English (WE II)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
6 Ma Myint Thet Khaing U Aung Khaing 14/Ha Tha Ta(N)257997 Bsc (botany) 2019-12-08 09:00:45
8 Ma Moe Moe U Hsu Ya 5/Kha U Ta (N) 055302 B.com 2019-12-08 09:00:51
9 Ma Nwe Ni Win U Than Ngwe 7/KaWaNa (N) 135386 BE(IT) 2019-12-08 09:00:51
12 Mg Win Kyaw Aung U Tin Win 12/ThaKaTa(N)111107 BA(English) 2019-12-08 09:00:53
16 Ma Yin Yin Nu U Kyaw Win 12/thagaka(n)199711 BEcon (Stats) 2019-12-08 09:00:56
18 Ma Mya Myat Mo U Aung Kyaw Zaw 12/TMN(N)132772 B.A.English 2019-12-08 09:00:58
21 Ma Ma Kyi Kyi Min U Tun Hlaing 12/ThaKaTa (Naing)150209 BSc (Physics) 2019-12-08 09:00:59
23 Ma Thet Hnin Su U Maung Hla 12/LaMaTa(N)035954 BA(English) 2019-12-08 09:00:59
26 Mg THANT ZIN U KYAW NAING OO 12/PaZaTa(N)036554 Bachelor of Engineering(Civil) 2019-12-08 09:01:00
27 Mg ZAYAR HTUN U SAW WIN 14/MAAHNA(N)179683 B.SC(PHYSICS) 2019-12-08 09:01:00
28 Ma Eindrey Oo U Soe Tint 12/LaMaNa(N) 160373 Bachelor of Business Administration 2019-12-08 09:01:00
29 Mg Yar Zar Win U Win 5/MaYaNa(N)280712 BAgr.Sc 2019-12-08 09:01:00
31 Ma Tin Nilar Win Tun Shwe 12/OuKaTa(N)147490 BCom 2019-12-08 09:01:03
33 Mg Aung Zaw Oo U Ko Lay 9/Ma Hta La (259188) LL.B 2019-12-08 09:01:04
37 Ma Kyaye hmone u myint thu 12/sakhana(n)071645 BE (Electronic) 2019-12-08 09:01:06
38 Ma Thiri Win Win Thein 12/OU KA MA(N) 210362 MCSC 2019-12-08 09:01:06
40 Ma Htike Htike Aung U Nan Oo 12/ MaBaNa (N) 116570 B.Sc (Mathematic) 2019-12-08 09:01:06
42 Ma Zun Pwint Wai U San Lin 5/MaMaNa(N)099707 BAgr.Sc 2019-12-08 09:01:08
43 Ma Hnin Sett Sett Naing U Ye Kyaw Aung 12/SAKHANA(N)076679 BBM 2019-12-08 09:01:08
46 Ma Htay Htay Win U Myint Sein 14/Ng Pa Ta (N)171118 LLB Law 2019-12-08 09:01:09
48 Ma AYE AYE AUNG U MYINT AUNG 8/MALANA(N)087079 BA (Eco) 2019-12-08 09:01:10
60 Ma Nyein Nyein Ei U hla than 12/mabana (N)150742 B.Ed 2019-12-08 09:01:12
61 Mg Hein Thiha Yan Aung Tun 12/ThaLaNa(N)125735 B.Sc(Hons)Physics 2019-12-08 09:01:12
63 Mg Aung Zaw Htway U Htway Maung 5/PhaPaNa(Naing)061575 BNSc 2019-12-08 09:01:13
66 Mg Kaung Htet Hein U Moe Htwe 9/KHAMASA(N)047015 B.A (English) 2019-12-08 09:01:14
68 Mg Kyaw Zan Hein U Thein Naing 9/MaLaNa(N)133418 BSc(geology) 2019-12-08 09:01:15
70 Ma Nandar LinnAung U Myint Aung 14/Ma aha Na (N) 181436 Bachelor of community Health 2019-12-08 09:01:16
74 Ma Myat Thiri Htun U Thein Htun 7/MaLaNa(N)104193 BA .Myanmar 2019-12-08 09:01:18
75 Mg Ye Naing Aung U Kyi Aung 10/KaHtaNa(N)081300 BA (I.R) 2019-12-08 09:01:18
76 Ma Wint Thi Oo U Htin Lin 12/AhSaNa(N)205674 BA(English) 2019-12-08 09:01:18
79 Mg Nanda Win Myint U Win Myint 12/OKT(N)175183 BS.C(Chemistry) 2019-12-08 09:01:19
82 Ma Ma Thinzar Nwe U San Win 12/TTN(N)175092 B.Sc (Botany) 2019-12-08 09:01:20
85 Ma Zin Mar Kyaw U Kyaw Myint 12/AhSaNa(C)175003 B.A, B.Ed(Eng) 2019-12-08 09:01:21
91 Ma Hnin Wai Wai Aung U Kyaw WIn Naing 12/MGD(N)161829 B.SC (IC) 2019-12-08 09:01:23
92 Ma Sandar Aye U Hla Maung 12/KaTaTa(E)001011 B.A(English) 2019-12-08 09:01:23
96 Mg U Myo Htun Kyaw Oo U Kyaw Thein 9/ Ma Hta La (N) 235275 Master of Engineering (Chemical) 2019-12-08 09:01:24
103 Mg Zar Ni Lin U Khin Maung Than 12/DGS(N)011229 B.Econ (Statistics) 2019-12-08 09:01:25
105 Ma Hsu Myat San U Soe Than 14/MaMaKa(N)272823 B.BSc 2019-12-08 09:01:25
108 Mg Zaw Ye Aung U Than Zaw 12/ KaMaTa(N)070360 B.A Law 2019-12-08 09:01:26
117 Mg Phyo Wai Zin U Than Tun 7/ThaWaTa(N)096318 B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:01:28
123 Ma Khine Zar Win U Win Maw 8/KhaMaNa(N)177402 BE(Civil) 2019-12-08 09:01:29
125 Ma Thu Thu Aung U Htay Aung 12/DaGaMa(N)033504 B.C.Sc(Hons) 2019-12-08 09:01:30
129 Ma Zar Chi Hnin Yu U Ka San 12/MaGaDa(N)151794 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:31
130 Ma Hla Yin Mon U Hla Win 12/thakata(N)154958 L.L.B 2019-12-08 09:01:31
133 Mg Htet Shine Aung U Soe Paing 12/LAMANA(NAING)148576 Bachelors of Engineering(Mechatronic) 2019-12-08 09:01:32
134 Ma Su Nwe Win U Than Ngwe 7/KaWaNa (N) 116115 B.C.Sc (Hons) 2019-12-08 09:01:32
135 Ma Daw Phyo Phyo Lwin U Htay Lwin 1/MaKaNa(N)172795 Bachelor of Engineering (EC) 2019-12-08 09:01:32
139 Ma Ma Toe Toe Win U Khin Win 12/Tha Ka Ta (N) 142883 B.Sc(Zoology) 2019-12-08 09:01:34
150 Ma Lei Lei Win Khin San 14/ Ma Ea Na (N) 021955 PHD (Geography) 2019-12-08 09:01:36
155 Mg Ye` Yint Thu U Aung Htay Oo 12/U Ka Ta (Naing) 162456 Bachelor of Engineering (IT) 2019-12-08 09:01:37
156 Ma Thae Yu San U Hla Myint 12/AHLANA(N)046384 BEIT 2019-12-08 09:01:38
157 Ma Khine Mon Htwe U Aung Toe 14/Ahmata(N)002485 BE.IT 2019-12-08 09:01:38
159 Ma zarchioo u han nyunt 12/lakana(n)220275 BBSC 2019-12-08 09:01:38
161 Ma Khaing Win Yee U Ni Ni 12/DaGaYa(N)029621 B.C.Sc 2019-12-08 09:01:39
165 Mg Kyaw Htet U Soe Naing 9 / Ma Kha Na (N) 255031 B.SC Physics 2019-12-08 09:01:39
166 Ma Su Le Yee Aung U Myo Aung 12/MaGaDa(Naing)148124 BE.Civil 2019-12-08 09:01:40
167 Ma Kyawt Myet Chel U Thein Myint 12/LMN(C)156270 B.C.Sc Bachelor of Computer Science 2019-12-08 09:01:40
172 Ma Phue Pwint Aye U Aye Ko 12/Tatiana(N)253377 BA Eco 2019-12-08 09:01:41
173 Ma Ma Myo Pa Pa Hlaing U Than Htet 12/AhSaNa(Naing)220856 BA(English) 2019-12-08 09:01:41
176 Ma Yee Yee Htay U phoe Ni 12/myk(N)128782 Bsc.zoology 2019-12-08 09:01:41
177 Ma Poe Theint Theint Hlaing U Theint Hlaing 7/PaKhaTa(N)078408 B.C.Tech(Hons) 2019-12-08 09:01:41
178 Ma Me Me Than Aye U Than Aye 12/SaKaKha(Naing)013656 PhD physic 2019-12-08 09:01:42
180 Ma Su Su Myat Mon U Pe Lun 10/ MaLaMa(N)130718 Ph.D(EP) 2019-12-08 09:01:42
184 Mg Myo Min Kyaw U Kyaw Myaing 12/LaThaYa(N)089669 B.Sc. (Physics) 2019-12-08 09:01:42
187 Mg MA HNIN THET KHAING U Aung Khaing 14 / HA THA TA ( N) 257998 B.Sc (Botany) 2019-12-08 09:01:43
190 Ma Saw yu nwe U maung myint 12/YKN(C)078869 MA(IR) 2019-12-08 09:01:44
192 Mg Ei Myint Myat Chel Mr. Aung Myo Lwin 3/MaWaTa(N)043402 B.A (English) 2019-12-08 09:01:44
194 Ma Zin Nwe Nyunt U Sein Nyunt 12/yapatha(Naing)066602 B.Sc(Botany) 2019-12-08 09:01:44
196 Ma Aye ThiDah Myint U Myint Swe 12/DAGAMA(N)029211 BSc(chemistry) 2019-12-08 09:01:45
198 Ma Zar Chi Wint U Maung Hla 12/LaMaTa(N)035955 BE(Civil ) 2019-12-08 09:01:45
199 Ma Cho Cho Htun U Tun Wai 6/BaPaNa(N)045731 B.B.Sc 2019-12-08 09:01:46
205 Ma Htet Wai Oo U Khin Mg Aye 7/KPK(N)109056 BE(Electronics) 2019-12-08 09:01:46
208 Ma Tin Zar Hla Wai U Hla Wai 12/pazata(N)031958 BE civil 2019-12-08 09:01:46
211 Mg Mg Ko KO Zaw U Tin Ko 12/ThaKaTa (Naing) 169289 M.E (Electronic) 2019-12-08 09:01:47
217 Ma Aye Sandar Saw U Saw Win 14/BaKaLa(N)213987 BSC (Statistics) 2019-12-08 09:01:47
221 Ma Hanthar Lin Thant U Than Zaw Latt 12/Ah La Na (N)047753 B.A (English) 2019-12-08 09:01:48
227 Ma Hay Mar Myint Oo U Myint Oo 6/Ma Ma Na (178779) B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:01:48
236 Ma Ei Ei Mon U Aye Ko 2/LA KA NA ( N )068380 BSc. ( Maths ) 2019-12-08 09:01:50
237 Ma SuMon Yadanar U Myint Kyi 12/tka (n) 156537 LL.B 2019-12-08 09:01:50
239 Mg Mg Win Ko U Than Win 14/Hathada(N)266516 BE (Mechanical) 2019-12-08 09:01:50
254 Ma Tin Nandar Win U Win Myint 12/DAPANA(N)054095 B.Sc(Maths) 2019-12-08 09:01:52
260 Mg Kyaw Ko Htet U Hla Myo 8/KhaMaNa(N)196049 BE(EC) 2019-12-08 09:01:53
263 Mg Phyo Phyo Hlaing U Nyo Win 12/AhLaNa(N)042828 BE (MC) 2019-12-08 09:01:54
268 Mg soe thiha aung U tin yu 12/MGT(naing)105230 b.Sc(mathematics) 2019-12-08 09:01:55
272 Ma Wai Phyo Thiri Aung Naing U Aung Naing 12/Ah La Na (N)041159 B.Sc(Physics) 2019-12-08 09:01:55
287 Ma Zinnwe linn U Nwe 8/ Sa La Na(N)127079 B.Sc (Biochemistry) 2019-12-08 09:01:59
294 Ma Htet Htet Lwin U Myint Thu 7/Ka Pa Ka (N) 095669 B. Com 2019-12-08 09:02:00
297 Ma Khaingyinmon U Taung Shwe 1/MKT( N )128254 BA Eng 2019-12-08 09:02:01
303 Ma Wint Eaindrar Ko U Aung Ko Ko 12/KMY(C)063138 B.Sc. IC 2019-12-08 09:02:02
309 Ma Chan Myae Mon U Zaw Lwin Khaing 9/pamana(n)233098 BA eng 2019-12-08 09:02:04
312 Mg Thant Nyi Nyi Win U Khin Win 7/NLP(N)157071 Bachelor of Business Science 2019-12-08 09:02:04
313 Ma Su Yin Phyu U Myint Aung 12/ Ukama(N)243359 BE 2019-12-08 09:02:04
315 Ma Khin Myo Myo U Than Aung 12/TaMaNa(N)118409 Bachelor of Computer Science 2019-12-08 09:02:05
316 Ma Khant Khant Thein U PHAY THAN TUN 12/DaGaNa(N)031358 MRes(Chem) 2019-12-08 09:02:05
318 Ma Hnin myat khaing U Thein hlaing 11/ma ta na n019482 BBA yieco 2019-12-08 09:02:05
320 Ma Nway Yu Aung U Aung Thein Lwin 14/hathata(n)277328 B com 2019-12-08 09:02:06
324 Ma Su Yee Lin Myo Myint 2/BaHaNa (Naing)094669 Master of Engineering (Electrical Power) 2019-12-08 09:02:07
329 Ma Ma Thandar Phyo U Than Aye 12/ISN(N)124766 BA 2019-12-08 09:02:08
336 Ma Htet Htet Naing U Maung Maung Thein 12/Da Ga Ma ( N ) 039498 B.A(Myanmar) 2019-12-08 09:02:09
337 Ma Theingi oo U Aung Naing Oo 12/dapana(N)050646 B com 2019-12-08 09:02:10
339 Mg U YE Htwe U Sin HO 6/KASANA(N) 098729 B.Sc(Chemistry) 2019-12-08 09:02:10
344 Ma HONEY KO KO U KO KO SHEIN 12/AHSANA(C)199666 BE (Civil) 2019-12-08 09:02:12
345 Ma Cho Zin Nwe U Paw San Oo 12/ThaKaTa(Naing)182197 B.E(Civil) 2019-12-08 09:02:12
352 Mg Sam myit U Mya than 8/MATHANA(N)120354 B.A(Goeo) 2019-12-08 09:02:13
357 Ma Khaing Zar Che Kyaw U Soe Kyaw Lwin 12/OuKaTa(N)179212 BA French 2019-12-08 09:02:13
360 Ma Ma San San Lwin U Ngwe Maung 5/ Sa Ka Na(N)192424 B.Sc(physics) 2019-12-08 09:02:14
361 Mg Aung Myo (or) Myint Swe Htue U Thu Taw 9/Pamana(C)161323 B.A(Myanmar) 2019-12-08 09:02:15
370 Ma Ohnmar Nhway U Hla Than 12/U Ka Ma(Naing)161612 PhD 2019-12-08 09:02:16
372 Ma Thae Su Linn U Kyaw Linn 12/BTH(N)035474 B.Sc (Zoology) 2019-12-08 09:02:17
373 Ma Su Acary Naing U Soe Naing 7/KaWaNa (N) 163956 B.Tech Electronic 2019-12-08 09:02:17
374 Mg Nyi Nyi khine U hla khine 12/ahlana(n)010160 B.A(IR) 2019-12-08 09:02:18
376 Ma PHYU HNIN KHINE U MYO LWIN 11/Ka Pha Na (N) 043527 MEEC 2019-12-08 09:02:18
377 Ma Theint Thu Thu Aung U Aung Myo Oo 12/Aa Sa Na (N)220568 B.A (English) 2019-12-08 09:02:19
379 Ma Hlaing Nandar Aung U Thein Aung 12/Ka Ta Ta (N) 030105 B.A English 2019-12-08 09:02:19
380 Ma Thinzar Myint Zaw U Ye Myint Ngwe 12/KA MA TA (N) 062014 B.Sc (IC) 2019-12-08 09:02:20
386 Ma Shune Lett Nandar U Myint Naing 12/Da Ga Ta (N)060277 Bsc (Biochemistry) 2019-12-08 09:02:21
394 Ma Ma Thet Htar Swe U San Yone 12/Au Ka Ta (N) 176155 Bachelor of Architecture 2019-12-08 09:02:23
396 Ma May Yamone Oo U Win Naing Than 7/YaTaYa(N)158292 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:23
398 Ma May Myat Thu U Swe Linn 12/Ma Ya Ka (N)13675 Bcom 2019-12-08 09:02:24
399 Ma CHAN MYAE THU U Tint Lwin 12/AhLaNa(Naing)040188 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:24
400 Mg Saw Linn Aung U AyeMaung 13/lalana(naing)095167 B.C.Tech 2019-12-08 09:02:24
402 Ma Phyu Phyu Mon U Maung Maung Kyi 9/Pa Ma Na (Naing) 173910 MSc ( Industrial Chemistry) 2019-12-08 09:02:25
410 Mg Thiha Win U Sein Hla Win 14/ La Pa Ta (N) 148447 BC.Tech 2019-12-08 09:02:26
414 Ma Su Myat Lin San Lin 12/dagata(N)062531 BCom 2019-12-08 09:02:27
415 Ma Thin Zar Tun U Tin Mg Tun 5/Ta Sa Na (N)130674 BA(Eng) 2019-12-08 09:02:27
416 Mg Saw Zaw Myo Thein U Saw Monday 12/Ah Sa Na (N) 187107 B.C.Tech (Hons), university of computer studies yangon 2019-12-08 09:02:27
417 Ma Aye Pa Pa Win Win Htay 12/MaGaTa(N)009908 BCom 2019-12-08 09:02:27
428 Ma Myat Kay Thi Khaing U L Zaw Nan 12/Ahlana(N)047304 B.sc (Forestry) 2019-12-08 09:02:28
430 Mg MYO MIN NAING U TUN KYI 7/YaTaYa(N) 112697 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:29
438 Ma Khin nyein chan U tin maung lwin 12/kamaya(n)063578 B.c.sc 2019-12-08 09:02:29
442 Ma EI EI LIN U TIN HLAING 8/GAGANA(N)101220 BA(Geo) 2019-12-08 09:02:30
443 Mg Aung Thu Ra U Mg Mg Htay 8/MaThaNa(c)084207 B.N.Sc 2019-12-08 09:02:30
444 Ma Kay Zar Thin U Than Oo 14/MaMaKa (N) 200604 B.A (Geography) 2019-12-08 09:02:31
445 Mg YE HTET KYAING U THAN HTAY KYAING 8/AhLaNa(N) 162509 Bachelor of English 2019-12-08 09:02:31
446 Ma Nge Oo Wai U Toe Toe Ein 10/MaLaMa(N)232541 B.Pharm 2019-12-08 09:02:32
451 Ma Kyi Lai Yee Mon U Htoo Aung 12/TMN (N)122888 B.Sc IC 2019-12-08 09:02:33
456 Ma HNIN PHYU PHYU U Khin Win 12/ThaKaTa(N)142882 B.A(Eco) 2019-12-08 09:02:33
457 Mg Aung Phyo Naing U Myo Myint Sein 12/yapatha(N)064356 B.C.Tech 2019-12-08 09:02:34
458 Ma Myo Thiri Phyo U Myo Myint Aung 12/ba ha na (ng) 096832 M.B.,B.S ygn 2019-12-08 09:02:34
460 Ma Ei Mon Htun Min Naing Htun 1/MaKaTa(N) 128724 B.A (Eng) 2019-12-08 09:02:35
461 Mg Myat Thu Ra Tun U WIN THEIN TUN 12/LaKaNa(N)195251 Bsc(IC) 2019-12-08 09:02:35
463 Ma Pyone Thet Aung U Than Htut Thein 12/Ta Ma Na (N)121970 BE Civil 2019-12-08 09:02:35
465 Mg May Thandar Soe U Phya Soe 12/Ta Ma Na (n) 003169 B.Sc ( Phy) 2019-12-08 09:02:36
466 Ma Khaing Moh Moh Naing U Than Tun Naing 12/AhSaNa(N)186247 B.Sc 2019-12-08 09:02:36
467 Mg THUREIN MYO WIN U KYI MYO WIN 7/KaTaKha(N)111961 B.Sc (Physics) 2019-12-08 09:02:36
469 Ma Khin Thant Sin U Win Naing Htun 12/ThaGaKa(N)187492 Bachelor of Business Administration 2019-12-08 09:02:36
474 Ma DawThandarMyint UTinMyint 14/ZaLaNa(N)103465 B.Sc(Physics) 2019-12-08 09:02:38
478 Mg NAY HTET LIN U MYINT OO 7/DAUNA(N)138463 B.SC ( Maths) 2019-12-08 09:02:39
480 Ma Thandar Aung U Nyunt Shwe 12/DaGaMa (N) 027851 B.A English 2019-12-08 09:02:39
482 Mg Hein Htet Thu U Myo Myint 8/TATAGA(N)189823 B.A (Geography) 2019-12-08 09:02:40
487 Mg Set Aung Htet U Myo Win Nyunt 12/OuKaMa(N)223643 Bachelor of Engineering ( Electronics ) 2019-12-08 09:02:40
490 Ma Khin Hnin Aung U Tun Myint 12/LaMaTa(N)037344 BA (Eng) 2019-12-08 09:02:42
493 Mg Kyaw Lynn Htun U Htun Wai 12/AhSaNa(N)212790 Mathematics(BSc) 2019-12-08 09:02:43
494 Ma Ma Thu Nandar Soe U San Myint Oo 12/TaMaNa(Naing) 115484 LL.B 2019-12-08 09:02:43
496 Mg Mg Thu Ya Aung U Tin Mg Win 12/MaYaKa(N)143742 BS.c(Chemistry) 2019-12-08 09:02:43
497 Ma Lin Lin Oo U Myint Oo 7/ PaTaNa (N) 108878 B.SC (Phys) 2019-12-08 09:02:43
501 Ma Naw thu thu win U kyaw myint 12/ma ah pa(n)228123 MSc math 2019-12-08 09:02:44
507 Mg Min Thant Kyaw U Tin Myint 12/ Tha La Na (N)138915 BA(English) 2019-12-08 09:02:45
509 Ma Aye Aye Mon U Ye Htut 7/Ma La Na (Naing) 000486 B.Sc (Maths) 2019-12-08 09:02:45
512 Mg Thet Paing Wai U Khin Mg Myint 8/TaTaKa(N)238988 BBA 2019-12-08 09:02:46
513 Ma Eaindra Min U Aung Myo Min 12/KaMaYa(N)065741 B.A (Russian) Y.U.F.L 2019-12-08 09:02:46
524 Ma Nway Nway Aung U Htay Aung 14/HaThaTa(N)303879 B.Sc (Zoology) 2019-12-08 09:02:47
535 Ma May Thu Khaing U Thein Win 8/ sa la na (n)185905 B.A(English) 2019-12-08 09:02:50
539 Ma Thandar Hlaing U Sai Hsam Tip 13/MaKhaNa(N)010383 B.Com 2019-12-08 09:02:51
540 Ma Htun Hay Mar Win U Zaw Naing Oo 12/OuKaMa(N)198240 B.Sc Chemistry 2019-12-08 09:02:51
542 Mg Zaw Zaw Myint U Myint Thaung 5/BATALA(N)097098 B.C.Sc (Monywa) 2019-12-08 09:02:52
549 Ma Ya Min Ei U Tun Oo 12/LaThaNa(N)024039 BA(IR) 2019-12-08 09:02:53
555 Ma Khin May Thu Aye U Naw Aye 12/DaGaNa(N)029758 B.Sc (Physics) 2019-12-08 09:02:55
556 Ma Thin Thaw Tar aung U mya aung 12/yapatha(n)084570 B.A Myanmar 2019-12-08 09:02:55
560 Ma Ma Phyu Mar Soe Min U Soe Min 12/Thagaka(N)182007 B.Sc(zool) 2019-12-08 09:02:56
561 Mg Mg Paung Khant Kwar U Htan Kyin Nan 12/LAMANA(N)169955 B.Sc (Physics) 2019-12-08 09:02:57
562 Ma May Me Soe Than U Soe than 12/ASN(N)216630 B-Tech (Architecture) 2019-12-08 09:02:57
563 Mg Htin kyaw latt Win oo 22/KhaYaNa (n)116742 BBA 2019-12-08 09:02:57
565 Ma Nan yu hlaing U saw hlaing 12/ th kha na N 140344 BA English 2019-12-08 09:02:57
570 Ma Ma Win Win Khine U Tin Aung Moe 12/Lathana(Ng)022606 B.Sc(physics) 2019-12-08 09:03:00
572 Ma Kyawt Hmuu Wai U Yan Naing Soe 7/thanapa(Naing)107563 B.Sc Chemistry 2019-12-08 09:03:00
578 Ma Su Wah Wah Zin U Myo Aung 7/TaKaNa(N)130333 B. Sc(Botany),PGDCA 2019-12-08 09:03:01
584 Mg Lwin Moe Aung U Moe Myint Aung 14/PaThaNa(N)214495 BA 2019-12-08 09:03:01
589 Ma Htet Htet Oo U Tin Win 12/KaMaYa(N)061147 BMedTech 2019-12-08 09:03:02
592 Ma Khin Yadanar Lwin U Khin Aung 6/KATANA(N)048548 BNSc(generic) 2019-12-08 09:03:03
595 Ma Ma April Oo U Soe Kyaw Thu 7/Hta Ta Pa (Naing) 088373 M.Res(Maths) 2019-12-08 09:03:04
597 Ma Su Sandi Hlaing U Soe Soe Win 12/yapatha(Naing) 072238 Bsc (Mathematics) 2019-12-08 09:03:04
601 Ma Me Me Aung U Aung Myint 7/KPK(N)056505 PhD (Physics) 2019-12-08 09:03:05
603 Ma Myo Thandar Aung U Sein Aung Tin 14/ Ha Tha Ta(N)293138 BBS 2019-12-08 09:03:07
604 Ma Thin Zar Hein U Aung Naing 7/PKN (Naing) 334205 B.C.Sc(UCSY) 2019-12-08 09:03:07
607 Ma HninSuKyi USheinAung 9/Tathana(N)160394 BE (EP) 2019-12-08 09:03:07
608 Ma Naw Ehywa Phaw U Saw Johnson 14/ Ah Ma Na (N)205365 B. Tech (IT) 2019-12-08 09:03:07
610 Ma Yin Nyein Aye U Tin Win Maung 9/KaPaTa(N)213945 BE Mechanical 2019-12-08 09:03:07
612 Ma Su Myat Nyein Chan U Chit Han 12/TGK ( N ) 18-158 B.Sc ( Chemistry ) 2019-12-08 09:03:08
632 Mg Nay Phyo Aung U Khin Maung Than 5/BaMaNa (N) 045347 B-Tech (Mining) 2019-12-08 09:03:14
636 Ma Kuhn They They Aye U Win Han 14/Ka Ka Hta(N)185747 B.Com 2019-12-08 09:03:16
638 Ma Hsu Myat Moe U Zaw Moe 7/Pha Ma Na (N) 161632 BEcon (Stats) 2019-12-08 09:03:16
640 Mg Set Paing Phyo Maung U Aye Maung 12/TAMANA(NAING)120664 M.B.B.S(ygn) 2019-12-08 09:03:16
645 Mg Sai Ko Ko U Myint Aye 8/Pa Pha Na(N)121885 B.A (English) 2019-12-08 09:03:17
647 Ma Hsu Zar Lwin Nann U Min Naing 12/la ma na (N) 149038 BA.eco 2019-12-08 09:03:17
650 Ma Van Cer Thluai Ni Luai 12/DGM(N)015989 B.A (Philosophy) 2019-12-08 09:03:18
655 Ma NAING ZAR OO U TUN WAI 12 AHSANA(N)182627 BA(ECO) 2019-12-08 09:03:19
658 Ma Hnin Wai Oo U Myint Oo 12/DGN (N)055427 BA (Myanmar) 2019-12-08 09:03:20
661 Mg Kyaw Swar Win Win Tin 12/TaMaNa( Naing)104938 Bachelor of Engineering (Electrical Power) 2019-12-08 09:03:21
662 Ma Wai wai hnin U Myint Aung 12/yakana(naing)088938 B.A (myanmar) 2019-12-08 09:03:21
664 Ma Hnin Nandar Myint U Win Myint 9/MaHtaLa(N)281724 B.Sc(Physics) 2019-12-08 09:03:21
669 Ma Ma Wint Myat Thu U Aung Myint 12/DaGaTa (Naing) 056818 M.E (Electronics) 2019-12-08 09:03:23
673 Ma su pyae win u tin win 12/UKaMa(N)189152 M.C.Sc.(credit) 2019-12-08 09:03:25
674 Mg Phyo Arkar Lwin U Soe Lwin 7/KaTaKha (N)116636 BE(Civil) 2019-12-08 09:03:25
678 Ma Ma Nyein Nyein Phyo Khaing U Myint Khaing 8/PaKhaKa(N)279106 B.N.Sc(Generic) 2019-12-08 09:03:26
692 Ma Su Nadi Aung U Than Aung 12/AhaSaNA(Naing)215741 B.Sc (IC) 2019-12-08 09:03:31
699 Ma Thuzar Lwin U Ye Htay 12/DaGaMa(N)025748 B.C.Sc 2019-12-08 09:03:34
712 Ma Daw Gant Gaw Oo U Soe Naing 12/MaGaTa(N)100772 B.Econ(Economic) 2019-12-08 09:03:37
714 Mg Naing Lin Oo U Win Ko 12/THAKHANA(N) 124669 B.A (Geography) 2019-12-08 09:03:38
715 Ma Ei Thinzar Naing U Naing Naing 14/Pa Ta Na (N)166364 BA (Myanmar) 2019-12-08 09:03:38

***** Waiting List ကို ၁၃-၁၂-၂၀၁၉ ညနေ ၄ နာရီ တွင်ဆက်လက်ကြေညာ‌ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ *****

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar