ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အမျိုးသားဗဟိုဌာန


* Waiting lists စာရင်းတွင်ပါဝင် သူများသည် ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ဝ၉းဝဝနာရီမှ ၁၄းဝဝနာရီအထိ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်လာပြီး ငွေသွင်း၍ ကျောင်းအပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ *


English (WD)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
432 Ma Zin Mar Khaing U Kyaw Sein 12/Sa Kha Na (N) 070734 B.A (Eco) 2019-12-08 09:02:29
433 Ma Khin Nyein Chan U Than Aye Maw 12/ MaGaDa (N) 089429 B.Sc (Hons:), M.Sc, MRes, PhD 2019-12-08 09:02:29
434 Ma Khaing Phyo Wai U Zaw Win 7/Pa Ma Na (N)142784 BE Mechattonic 2019-12-08 09:02:29
436 Ma Thin Thin Naing U Thein Naing 9/Ah Ma Ya (n) 125814 ME (EC) 2019-12-08 09:02:29
440 Ma Phyu Phyu Han U Khin Mg Win 7/PA Kha Na (N) 435993 BA.Eco 2019-12-08 09:02:30
448 Mg Aung Myint Htun U Myint Htoo 12/katata(N)029801 B.A History 2019-12-08 09:02:32
455 Ma Su Yadanar Than Htike U Than Htike 12/AhLaNa(N)046055 MCSc(thesis) 2019-12-08 09:02:33
462 Ma Ma Yu Hlaing Hnin U Tin Oo 12/kamana(N)099123 B.A(Eng) 2019-12-08 09:02:35
464 Ma Htet htet aung U myint aung 14/thalana(N)143874 BEd 2019-12-08 09:02:35
468 Mg Ko Ko Gyi U Tun Kyi 7/Tha Wa Ta (N) 064483 B.Sc (Chem) 2019-12-08 09:02:36
470 Mg Htun Htun Oo U Chit Than 10/thahtana(N)211897 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:37
477 Ma Zin Myo tun U tin aye 12/pbd(n)032420 Bsc 2019-12-08 09:02:39
479 Mg Ma Yu Zin Ngwe U Tin Ngwe 12/LAMANA(N)154621 BEcon(Statistics) 2019-12-08 09:02:39
486 Ma Kyawt Kay Khing U soe win 12/hlathaya(n)078634 BA(Eco) 2019-12-08 09:02:40
488 Ma Hnin thazin oo U soe hla tint 7/aphana(n)079000 Bsc chemistry 2019-12-08 09:02:42
489 Mg ThantZin Aung U Soe Naing 8/tataka(N)221085 B.Sc phys 2019-12-08 09:02:42
500 Ma Khin Myat Noe Thin U Myint Sein 12/OuKaMa(N)238389 B.Sc(Hons) Botany 2019-12-08 09:02:44
505 Ma Hnin Lae Aung U Kyi Myint 12/YaKaNa(N)084149 B.Sc(Maths) 2019-12-08 09:02:45
508 Ma Thin Thin Htay U Win Bo 9/KaPaTa(N)216937 BA (Law) 2019-12-08 09:02:45
511 Ma Thin Thin Aye U Hla Kyi 12|sakhana(n)019086 B.Sc Maths 2019-12-08 09:02:46
520 Mg Soe Moe Naing U Aye Kyaw 12/SaKhaNa(N)071821 LL.B 2019-12-08 09:02:47
523 Ma Thet Thet San U San Hla Kyaw 12/MaRaKa(C)146448 Bachelor of civil engineering B.E.(Civil) 2019-12-08 09:02:47
525 Ma Yin Myo Aye Yin Myo Aye 14/KaKaNa(N)120247 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:48
529 Ma Su Su Nandar Tun U Win Mg 12/OKT(N)187523 LL.B 2019-12-08 09:02:49
530 Ma Ma Lai Lai Htike U Maung Maung 7/YATAYA (n) 109084 B.A (Myanmar) 2019-12-08 09:02:49

English (WE I)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
439 Ma Thae Su Po U Mg Sein 12/yakana(n)079838 BBA 2019-12-08 09:02:29
447 Mg Mg Wai Lin Aung U Soe Hlaing 9/Tha Sa Na (Naing)155047 B.sc(Chemistry) 2019-12-08 09:02:32
449 Ma Ma Tin Zar Wai U Sein Bo Naing 8/SaLaNa(N)185973 BE (Electrical Power) 2019-12-08 09:02:33
450 Ma Thin Thiri Lwin U Tun Lwin 12/AhLaNa(N)047325 B.A (philosophy) 2019-12-08 09:02:33
453 Ma Nwe Nwe Tun U Sein Kyaw No(16) Zaya Thu Kha Street, Sanchaung Tsp, Yangon Bachelor of Business Management 2019-12-08 09:02:33
454 Ma Su Pye Phyu U Pye Son 12/DALANA(N)050893 B.Sc (Chemistry) 2019-12-08 09:02:33
459 Ma Htoo Htoo Khine U Tun Kyin 12/Da Ga Na (n)033268 BE EC 2019-12-08 09:02:34
471 Ma Kay Zin Hlaing U Myint Thein 12/DaGaTa(N)081771 BBA 2019-12-08 09:02:37
472 Mg Nyein Chan Oo U Kyaw Myint 12/RaPaTha(N)074260 Bachelor of Engineering Civil 2019-12-08 09:02:37
473 Ma Min Eaindra Maw U Min Maw 7/Ma La Na (Naing) 105292 B.Tech Electronic Engineering 2019-12-08 09:02:38
475 Ma Thae Nu Aung U Kyaw Naing 12/KMA(N)064675 Bachelor of English (Distance Education) 2019-12-08 09:02:38
476 Ma Hnin Ei Zin U Ko lay shwe 12/kamara(n)064917 BEcon(eco) 2019-12-08 09:02:39
483 Ma Khin May Thet U Ye Naing 12/TaMaNa(N)117830 Bachelor of Commerce(B.Com) 2019-12-08 09:02:40
484 Ma Tin Tin Than U Thaung Shwe 3/Ba Ah Na (naing) 023080 B.A(Geography) 2019-12-08 09:02:40
485 Ma KHINE ZARNI NEW U MYINT THEIN 12/OUKAMA(N)226930 B.Com, DMAC 2019-12-08 09:02:40
491 Ma Win Poe Poe Kyi U Kyi Shin 12/TAMANA(N)117693 B.Pharm 2019-12-08 09:02:43
495 Ma Cho Thae Aye U Soe Thein 12/Da Ga Ta (N)062287 BA (English) 2019-12-08 09:02:43
498 Ma Hsu Yadanar Win U Win Kyaw Win 12/Ta Ma Na (N)111170 Bsc physics 2019-12-08 09:02:43
502 Ma Zar Li Kyaw Hla Thein 12/KaMaTa(N)080404 B.Sc(Zool) 2019-12-08 09:02:44
503 Mg Ye zaw ko U tin soe 12/oa ka ma (N)225713 B.SC (chemistry) 2019-12-08 09:02:44
510 Ma Aye Aye Thin U Soe Win 12/YakaNa(N)071909 BA (Geography) 2019-12-08 09:02:45
514 Ma Zu Yadanar Thaint U Thein Naing 12/Ah Sa Na(Naing) 218617 B.E.(Civil Engineering) 2019-12-08 09:02:46
515 Ma Zar Chi Theint U Thoung Po 12/Da Ga Ta (Naing)083152 B.C.Sc 2019-12-08 09:02:46
516 Ma Aye Moh Moh Paing U Aung Win Hlaing 7/PaMaNa(Naing)158492 B.Pharm 2019-12-08 09:02:46
517 Ma Khin Myat Noe U Myint AUng 7/PaMaNa(N)143741 BE(EP) 2019-12-08 09:02:46
518 Mg Zin Bo Htut U Myint Oo 12/MaGaDa(N)170211 MRes (Physics) 2019-12-08 09:02:47
519 Mg Mg Zaw Latt Htay U Aung Myo 12/ThaGaKa(N)169190 B.Sc (Zoology) 2019-12-08 09:02:47
521 Ma khinehninhtetwai uthanshwin 12/ukama(n)221998 becom(stats) 2019-12-08 09:02:47
522 Ma Htet Htet Toe Myint Toe 9/TaThaNa(N)110167 LL.M 2019-12-08 09:02:47
526 Ma MON MON SOE U MYINT SOE OO 5/YAMAPA(N)090761 B.SC(Maths) 2019-12-08 09:02:48

English (WE II)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
717 Ma Nu Nu Swe U Thein Myint 12/Da Ga Ta(N)079530 BSc(Mat) 2019-12-08 09:03:39
720 Ma Dawt Te U Thaung Dun Mang 4/MaTaPa(N)040594 Bs.c (Zoology) 2019-12-08 09:03:39
729 Ma Su Naing Chaw 12/DaGaTa(N)061912 BA (Psychology) 2019-12-08 09:03:42
737 Ma Ei Phyo Thawdar Aung U Aung Kyawe 12/DaGaMa(N)020568 B.C.Sc(Hons:) 2019-12-08 09:03:47
740 Ma Lay Lay Win U Tin Mg Win 14/Ha Tha Ta (N) 000403 B.Sc. (Physics Hons ) 2019-12-08 09:03:47
750 Ma Wint Wah Oo U Hla Oo 12/MaYaKa(N)149476 B.sc maths 2019-12-08 09:03:51
751 Mg Sai Thurain Min U ba 5/KHAAUNA(N)113791 Bcsc 2019-12-08 09:03:52
752 Ma Ma Nwe Yin Kyi U Khin Mg Kyi 12/MaGaTa (N) 008114 B.A (History) 2019-12-08 09:03:52
756 Ma Hnin Wit Yee Myo U Hla Myo 12/SKK(C)026040 BA-Eng 2019-12-08 09:03:53
761 Mg Aung Kyaw Zyaw U Myint Soe 8/MALANA(N)091395 B.E(Electronic) 2019-12-08 09:03:55
774 Ma Yoon Hla Nwe U Hla Phone 7/Pha Ma Na (C) 211589 B.Sc Chemistry 2019-12-08 09:03:59
775 Mg Aung Kyaw Than U Khin Nyunt 8/PaKhaKa(N)150407 M.C.Sc 2019-12-08 09:03:59
777 Ma Hnin ei ei khine U Naing Win 12/AuKaTa(N)185839 B.sc(zoology) 2019-12-08 09:03:59
778 Ma KHIN HMU THAW U Khin Maung Htay 14/ZLN(N)147279 Bachelor of Business Science 2019-12-08 09:03:59
779 Mg Ko Win Maung Tun Khin Maung Aye 12/Th Ga Ka (N)145433 B.A (History) 2019-12-08 09:04:00
787 Ma Pwint Phyu Phyu Aung U Aung Swe 12/La Ma Na (Naing) 158349 B.Tech (Electronic Communication) 2019-12-08 09:04:03
788 Ma KYU KYU THIN U AW THAUNG 14/KAKHANA(N)094712 B.B.A 2019-12-08 09:04:03
789 Ma Myat Thu Zar Win U Win Swe 5:KaLaNa(N)054808 bact 2019-12-08 09:04:03
790 Ma MA WINT MAR SOE U AYE SHWE 12/HA THA TA (N) 265656 B.SC(ZOO) 2019-12-08 09:04:03
796 Ma Naw Wah Wah Htoo U Saw Aye Myint 7/Ka Pa Ka (Naing) 103909 B.A (English) 2019-12-08 09:04:05
802 Ma khin thuzar phyo U san shwe 11/sa ta na (naing)081208 BSC (Zoo) 2019-12-08 09:04:07
805 Ma Htet Htet Win U Mg Win Ng 14/ZaLaNa - N- 166045 B.A geo 2019-12-08 09:04:07
807 Mg Thant Nyi Nyi Win U Khin Win 7/NLP(N) 157071 Bachelor of Business Science 2019-12-08 09:04:08
811 Ma Theint Theint Soe U Aung Naing 12/oukata(n)154486 Bsc.Match 2019-12-08 09:04:08
814 Mg Chit Ko Ko Hein Hla Thaung 12/AhLaNa (N) 044081 B.E 2019-12-08 09:04:09
817 Ma Hsu Labb Wai U Myint Thein 14/WaKaMa(N)205246 B.C.Sc 2019-12-08 09:04:10
822 Ma Geraldine U Pho Say 14/ZLN (N) 167345 B.A Geography 2019-12-08 09:04:11
827 Ma Chi zinthet San hlaing oo 8/naman(n)176444 B A English 2019-12-08 09:04:12
831 Ma Aye Thiri Oo U Kyaw Lwin 12/ La Ma Na (Naing) 142715 B.E (Civil) 2019-12-08 09:04:14
837 Ma Khine Mar Lwin U Ohn Lwin 8/TaTa Ka(N)088896 B.SC(Physics) 2019-12-08 09:04:15
840 Ma Su Sandar Aung U Hla Shwe 14/ZaLaNa(N) B.A(Myanmar) 2019-12-08 09:04:16
842 Ma May Mi Myint Thein U Tin Maung Thein 8/MaBaNa(N)112032 BE (civil) Magway Technogical University 2019-12-08 09:04:16
844 Ma Ma Shweye Myint U Than Myint 12/ukama (N)219718 BE (civil) 2019-12-08 09:04:17
848 Ma Ei Ei Tun Oo Lwin 12/ThaGaKa(N)144731 BA Home Economic 2019-12-08 09:04:19
852 Mg Pyaephyomaung U Than Saung 9nyaoona(n)229293 B.Ecom(stats) 2019-12-08 09:04:20
855 Ma Myathsuwai U making ko 5/kalahta N 228053 BE.con 2019-12-08 09:04:21
856 Mg Zaw Zaw Aung U Khin Htut 12/MaYaKa(N)142846 B.A(English) 2019-12-08 09:04:21
861 Ma Khine Hnin Wai U Zaw Win 12/thalana (n)140828 BA myanmar 2019-12-08 09:04:23
863 Ma Shune Lei Nay Chi U Khin Maung Yin 11/Tha Ta Na Naing (100496) BSC (Honours) 2019-12-08 09:04:23
869 Mg shunn lexi oo U Tun Tun Oo 12/DGM(N)035728 B.A(Eco) 2019-12-08 09:04:26

***** See You Again ! *****

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar