ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အမ်ဳိးသားဗဟိုဌာန


* Waiting List ကို ၃၀.၈.၂၀၁၉ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဆက္လက္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ *


English (WD)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
1 Ma Phyu Phyu Win U Soe Tint 8/Ta Ta Ka (N)159375 BA( History) 2019-08-25 09:00:35
6 Ma Ma Chit Wai Phyo Thet U Thet Win 12/Sa Kha Na (N)065649 Bachelor of Law B.A (LL.B) 2019-08-25 09:00:51
11 Ma Dawn Ei thet paing moe u Aung moe 12/eukata(n)174550 Bsc(physics) 2019-08-25 09:01:00
12 Ma Phyu Phyu Soe Oo U Soe Tint 14/KaPaNa (N) 187249 BA, History (Hons), University of Yangon. 2019-08-25 09:01:05
19 Mg Thet Pei Soe U Soe Win 7/THAWATA(N)120271 BE(Mechanical) 2019-08-25 09:01:15
41 Mg Myo Hlaing Myint Htun U Sein Nyein Tun 8/TaTaKa(N)118290 B.A(Eco) 2019-08-25 09:01:32
44 Ma Win Mya Kay Thi U Soe Khant 11/SaTaNa(N)080707 B.C.Sc( B I S ) 2019-08-25 09:01:35
45 Ma MA THAN THAR HNINN U TIN THAN 12/KAMATA(N)072050 B.Tech(Civil Engineering),WYTU 2019-08-25 09:01:35
49 Mg Bo Bo Win U Win Myint 12/kakhaka(N) 060260 B.Sc (Physics) 2019-08-25 09:01:38
50 Mg Myat Mon Mon Khin U Saw Tin Tun 12/Tha Hga Ka(N)178644 B.Com 2019-08-25 09:01:39
52 Ma Yin Wai Wai Aung U Than Pe 12/LaMaNa(N)143321 B.Pharm 2019-08-25 09:01:40
65 Ma Saw Nandar Tun U Hla Htay 12/DaGaMa(N)023552 B.Sc Maths 2019-08-25 09:01:46
67 Ma Hnin Pwint Oo U Than Htike 12/Eu Ka Ma (N)205852 B.A(Geography) 2019-08-25 09:01:49
68 Ma Thin Thiri Swe U Than Zaw 12/TMN(N)116003 BBA 2019-08-25 09:01:49
78 Ma Hnin Mar Win U Zaw Win 12/Ba Ta Hta(Naing).032420 B.A(History) 2019-08-25 09:01:53
84 Ma Nwe Yamin Aung U Aung Naing Oo 14/NyaTaNa (N)160962 B.Com 2019-08-25 09:01:58
86 Mg Zeya Win Aung Dr.Tin WIn Aung 9/ Ma Ha Ma (N) 018216 B.Sc (Zool) 2019-08-25 09:01:59
98 Ma Yu Mon Hein U Than Aye 12/ TaMaNa (N) 117214 B.Sc(Math) 2019-08-25 09:02:04
102 Mg Myo aung htet U than myint 12/yakana(n)076172 MBBS 2019-08-25 09:02:05
109 Ma Nway Nway Hlaing U Ye Myint 7/PaTaNa(N)111581 B.SC (Mathematics) 2019-08-25 09:02:06
116 Ma Aye Chan Thaw U Htain Win 12/ThaLaNa(N)115880 B.E(Computer Engineering) 2019-08-25 09:02:07
118 Ma Nan Lun Mo Mo Kun U Tee Lun 13/NaTaYa(N)002746 BE Civil 2019-08-25 09:02:07
128 Ma THINZAR AUNG 1993 12/KAMATA(N)072455 Bachelor of chemistry 2019-08-25 09:02:09
131 Ma THIN THIN NWE U THEIN TUN 9/MA LA NA (N) 127732 Phd (Chemistry) 2019-08-25 09:02:09
140 Ma Kyawt Kay Kay Lwin U Hla Tun 12/SaKhaNa(N)073225 B.A (Economics) 2019-08-25 09:02:10
146 Ma Su Win Htet U Tin Aung Win 12/Ba Ha Na(N)094910 M.C.Sc 2019-08-25 09:02:11
151 Ma Ei Mom Khin U Zaw Lin Oo 5/Pa La Na (N) 085497 BSc(Forestry) 2019-08-25 09:02:12
152 Ma Kyi Pyar Aung U Aung Tin 12/UKaMa (N)179468 Bsc.(Geol) 2019-08-25 09:02:12
162 Ma Ma Thandar Tun U Than Tun 12/Bha-Ta-Hta-(N)-040919 Bachelor of science (physics) 2019-08-25 09:02:13
163 Ma Ma Ohnmar Thi U Hla 14/HATHATA(N)008405 B.Sc9Maths),DBL,DIL 2019-08-25 09:02:14
168 Ma Zun Pwint Phyu Than Tun Oo 12/AhSaNa(n)193166 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:14
171 Ma Hnin Nu Aye U Shwe Yoe 12/sakana(N)067839 M.C.Sc 2019-08-25 09:02:15
187 Ma Yamone Thu Maung U Mg Mg Than 14/ DaNaPha (N) 178776 Bachelor of Engineering 2019-08-25 09:02:16
189 Mg Bo BO PHYO U Kyi Win 12/Aukama(N)198059 BBA 2019-08-25 09:02:16
190 Ma Htar Oo Wai U San Min 12/UKT(naing)176578 B. sc(Botany) 2019-08-25 09:02:16
195 Ma Theint Theint Thu U Aye Lwin 7/ThaKaNa(N)124097 B.c.Tech 2019-08-25 09:02:17
201 Ma Khin Su Su Hlaing U khin mg win 12/magada(C)169925 BSc (che) 2019-08-25 09:02:17
206 Ma Moe Thida U Kyaing 12/UKM (Naing )194144 B.Sc(Mathematics) 2019-08-25 09:02:17
208 Ma Khin Soe Hnin U Mg Mg Khin 14/ThaPaNa(N)096629 BA(Myanmar) 2019-08-25 09:02:17
211 Ma Nang Swe Zin Moe Lwin U Saw Nee Ni 2/BALAKHA(N)005664 B.Tech(IT) 2019-08-25 09:02:18
221 Ma Tharaphi Minn U Aye Min 12/MaGaDa(N)159630 BE (Civil) 2019-08-25 09:02:19
222 Ma May Soe Oo U Hla Shwe 10/Ka Sa Na (N)097597 MRes phys 2019-08-25 09:02:19
223 Mg Lwin Min Myat U Aung San Win 14/Ma Aa Na (N)208761 B.A (English) 2019-08-25 09:02:19
226 Mg U Kyaw Thu U Tin Phe 11/Satata(Naing)005211 B.Sc. DSA 2019-08-25 09:02:20
227 Ma Su Poe Aein U Maw Maw Naing 12/tamana(naing)116286 Btech (Civil) 2019-08-25 09:02:20
230 Ma May Thandar U Aye Naing 11/kaphana(N)069431 BE (civil) 2019-08-25 09:02:20
243 Ma Theint Thu Tun U Ko Ko Naing 12/TAMANA(N)111754 BA (Hist) 2019-08-25 09:02:21
247 Mg Hnin Myat Noe Wai U Maung Soe 14/Ma Ma Na(N)182051 Bachelor of Development Studies 2019-08-25 09:02:22
260 Mg Myo Nay Zar U Kyi Hoke 12/DaLaNa(N)046539 BA (Eco) 2019-08-25 09:02:22
263 Ma Hnin Aye Chan U Naw Aye 12/DaGaNa(N)033738 Bachelor of Business Administration 2019-08-25 09:02:23
269 Ma ca tin hoi u thla uk 12/lmn n 152817 bsc 2019-08-25 09:02:23
276 Ma Yu Yanunaing U yan Naing Aung ၁၂/ဒဂတ၀၅၆၁၆၂ LLB 2019-08-25 09:02:24
279 Ma Ma June Moe Thu Lynn U Nay Lynn Aung 12/Ka Ma Ta ( N ) 072414 Bachelor of Computer Science (B.C.Sc) 2019-08-25 09:02:25
286 Ma Ma May Mi Kyaw U Thein Win 7/NTL(n)134677 BA(Eng) 2019-08-25 09:02:25
297 Ma Yin Yin Aye U Maung Sein 079346 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:26
298 Ma Hnin Aye Lin U Zaw Nyein 12/AhSaNa(N) 204055 BE Civil 2019-08-25 09:02:27
300 Ma Hla Akayi U Aung Myint 14/WKM(N)223392 B.Com 2019-08-25 09:02:27
307 Ma Chue Tin Zar Oo Tin Mg Oo 12/Sakakha(N)019016 B.Sc IC 2019-08-25 09:02:27
315 Ma Ma Cherrry Thein Myint U Thein Myint ၇7/PKN(N)373118 BSc (IC) 2019-08-25 09:02:28
317 Mg U PYAE HAN U KYAW MOE LWIN 12/LaMaTa(N)032899 B.Sc(Maths) 2019-08-25 09:02:28
320 Ma Khine Thazin U Kyaw Win 12/AhSaNa(C)200124 Bachelor of Architecture 2019-08-25 09:02:28
322 Ma AYE MYAT MON U KYAW HTOO 14/BAKALA (C) 184580 BA ENGLISH 2019-08-25 09:02:28
325 Ma TheintTheintSoe UZawWinsoe 8/namana (naing)148620 B.med.tech(physiotherapy) 2019-08-25 09:02:28
339 Ma Zon Shon Wai U Soe Lwin 12/DaGa Ma (N) 026062 B.Tech(IT) 2019-08-25 09:02:29
347 Mg U Myo Thu U Tin Win Hlaing 8/TaTaKa(N)179516 B.Com 2019-08-25 09:02:30
356 Ma Phyo Thandar Hlaing U Myo Min Hlaing 9/kapata(N)220733 BE 2019-08-25 09:02:31
359 Mg Hlaing Phyo U Tin Soe 7/Nya La Pa (N) 196796 B.Sc (Maths) 2019-08-25 09:02:32
361 Mg Mg Phyo Pyae Than Win U Than Win 12/kamata(N)079371 B.Sc(Maths) 2019-08-25 09:02:32
368 Mg Thit Oo U Kyaw San Win 5/YaBaNa(N)164804 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:32
376 Ma Myat Kay Khaing U Chit Than 8/Ma La Na(Naing)099780 Bachelor Of Architecture 2019-08-25 09:02:38
378 Ma Shwe Yee Win U Tin Sein 7/NyaLaPa(Naing)196787 Bachelor 2019-08-25 09:02:38
385 Ma Dahliayumaung U nay yu maung 12/dagaya(n)014980 BSc(maths) 2019-08-25 09:02:38
393 Ma Ma Aye Thu Sint U Kyaw Tint 5/palana(naing)100539 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:38
394 Mg Htet Myat Moe U Shwe Moe 5/MaLaNa(N)037109 B.Tech(Mechanical) 2019-08-25 09:02:38
396 Mg Aung Thu Oo U Kyaw Oo 12/Ta Ma Na (C) 111327 BA.English. 2019-08-25 09:02:38
399 Ma thandar u zaw win 12/asn(n)213304 bsc (match) 2019-08-25 09:02:39
403 Mg Yan Naing U Marmat Yusoof 12/pabada(n)032728 LL.B 2019-08-25 09:02:40
405 Mg Win Kyi U on phay 6/yaphana(n)064696 BE.con(economics) 2019-08-25 09:02:40
406 Ma Thae Su Hlaing U Min Thu 12/Oo Ka Ma (Naing) 222492 BE (civil) 2019-08-25 09:02:40
416 Ma Khin Moh Moh Thein U Shwe Thein 5/YaOuNa(N)082536 M.Sc (Computer Science) 2019-08-25 09:02:41
417 Mg Zaw Htet Thwin U Soe Thein Thwin 12/Ah Sa Na(N) 214449 Bachelor of Engineering 2019-08-25 09:02:41
420 Ma Thi Thi Aye U Tun Nyan 6/TWN(N)076228 BEd 2019-08-25 09:02:41
426 Ma Pyae Phyo Thaw U Naing Aung 9/PMN(N)265976 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:43
427 Ma Ei Phyo San U Maung San 10/MaLaMa(N)237035 BEcon(Economics) 2019-08-25 09:02:44
429 Mg HNIN YU HTUT U SAN HTUT OO 7/PAKANA(N)298935 B. A(MYANMAR) 2019-08-25 09:02:45
432 Mg Si Thu De Dee U Khin Zaw 12/YaKaNa(N)082289 Bechalor of technology (Civil) 2019-08-25 09:02:46
435 Ma Sandi Soe U Soe Htun 8/KhaMaNa(N)-141292 MSc(Computer Science) 2019-08-25 09:02:46
443 Ma Hlaing Yin mon U Ba thein 2 Lakana n 052683 B.sc 2019-08-25 09:02:48
452 Mg Myat Htike Ko U Nyunt Hlaing 9/LaWaNa(N)187146 B.SC-Physics 2019-08-25 09:02:49
458 Ma SHWE SIN PHUE U HMUN LIAN 9/MAHAMA(N)040214 BA(JAPANESE) 2019-08-25 09:02:50
462 Ma Thin Zarni Zaw U Tin Zaw Win 5/ KaNaNa( N)095274 M.C.Sc 2019-08-25 09:02:50
467 Ma May Sandar Phyo U Mg Myint 12/ka kha ka(n)076398 Ba.Myanmar 2019-08-25 09:02:51
469 Mg Myo Htet Khin Ko 14/Ya KaNa (N) 140991 B.A Economics 2019-08-25 09:02:51
470 Ma Nwai Oo Yin U Thet Lwin Oo 12/ KAMARA (N) 064814 B.Sc Geology (Hons), University of Yangon 2019-08-25 09:02:51
479 Ma Win min Than U Soe Tint 12/LaMaNa(N)006068 PhD 2019-08-25 09:02:52
483 Ma CHAW SU HLAING U MYINT OO 12/MAYAKA(N)179046 BE(EC) 2019-08-25 09:02:52
484 Mg Shane Must Thu U Naing Myint 12/AhSaNa(N)214074 Bachelor of Engineering 2019-08-25 09:02:53
493 Ma Zin Mar Wai U tun shin 8/sataya (n) 037337 B.A english 2019-08-25 09:02:53
502 Mg Min Thaw Tar U Myint Oo 7/TANGANA(N)168944 M.Res(Physics) 2019-08-25 09:02:54
504 Ma Aye Mya Kyi U Mg Soe No. 12/HTYA(N)081523 BA(English) 2019-08-25 09:02:54
510 Ma Ma Padauk U Han Win 14/ Ma Aa Pa (naing) 330332 B.Sc (Chem) 2019-08-25 09:02:55
512 Ma Su Myat Naing U Tin Aung Tun 12/Ou Ka Ta (N)182991 BSc (IC) 2019-08-25 09:02:55
514 Ma Su Shwe Yi Win U Soe Thein Naing 5Ka La Ta (Naing) 114473 Bachelor of Business Administration ( Honours) 2019-08-25 09:02:55
519 Ma Yamin Thet U Thet Htwe 12/LaKaNa(N)234039 B.Sc (Physics) 2019-08-25 09:02:56
522 Ma Ma Phu Pwint Cho U Mg Mg Cho 7/ZaKaNa(N)053146 BA (Eco) 2019-08-25 09:02:56
527 Ma Nilar Aung U Chit Aye 12/Tha Ga Ka (N)170220 history 2019-08-25 09:02:57
529 Ma Kay kay cahn myint U Aung myint 10/ Madana(n)219585 B.A political science 2019-08-25 09:02:57
540 Ma Ei Eint Eint Kyaw U Myo Htay 110STN(N0072442 BA.Russian 2019-08-25 09:02:58
541 Ma nang may thu kyaw u aung win 2/balakha(n)005706 B-tech 2019-08-25 09:02:58
550 Ma Thet Thet Lwin U Kan Hla 12/AKM(N)161061 BA HIst 2019-08-25 09:02:59
557 Ma Aye Aye U Thein Win 12/LaKaNa(N)186778 B.A(English) 2019-08-25 09:03:00
566 Ma Myo Nandad Aye U Aye Khaing 12/ya pa tha (N) 076429 BA(Eco) 2019-08-25 09:03:01
580 Ma Aye Thandar Tun U Tun Tun Win 12/Pa Ba Ta(Naing)036139 M.C.Sc.,(Thesis) 2019-08-25 09:03:02
581 Ma Ms. Moe Myint Man Mr. Khin Aung Tun 8/Tataka(N)194288 BA. English 2019-08-25 09:03:02
582 Ma Naw Gay Khu Shee U Saw Shee 12/ LKN(N)204979 B.sc (Statistics) 2019-08-25 09:03:02
583 Mg Nyein Chan Myae U Ye Myint 10/MaDaNa (N) 221362 MEd 2019-08-25 09:03:02
585 Ma Myat Noe Khin U Kyaw Win 12/SaKhaNa(N)073023 BBA 2019-08-25 09:03:02
588 Ma Kyi Kyi Ye Mon U Soe Myint 12/HtaTaPa (N) 094735 BArch 2019-08-25 09:03:02
592 Mg Myo Min Hein U Ohn Kyaw 7/Pakana(N)341488 B.C.Tech(Communication&Networking) 2019-08-25 09:03:03
594 Mg Zay Paing Phone Myint U Tin Mg Win 8/Ta Ta Ka(N)145286 BCSc 2019-08-25 09:03:03
609 Mg Tun Lin Oo U Sitt Naing Oo 13/TaKaNa(N)259034 BCSC 2019-08-25 09:03:04
614 Ma Thet New Soe U Soe Kyi Oo 12/Au Ka Ma (Naing) 246044 B.Sc(Botany) 2019-08-25 09:03:05
615 Ma thin zar win u sein win 12/la ma na (naing) 136621 B Econ. Economic 2019-08-25 09:03:05
618 Ma Naw Thazin Khaing Saw Boe Kay 6/MaMaNa(Naing)144845 B.sc( chem) 2019-08-25 09:03:05
619 Ma Ma Myat Myint Zu U Than Win 12/ U Ka Ma ( Naing ) 215872 BE(EP) 2019-08-25 09:03:05
623 Ma Hnin Su Aye U Thaung Kyi 12/MaYaKa(N)166938 Bachelor of Business Administration 2019-08-25 09:03:06
631 Mg Htet Wai U Tun Aung Kyi 12/LaMaNa(N)149823 B.Sc (Environmental Studies) 2019-08-25 09:03:07
635 Mg Mg Nway Oo Lwin U Thein Tun 12/MaYaKa(N)158108 B.Sc 2019-08-25 09:03:07
642 Ma Su Nandar Hlaing U Aye Thaung 12/LaMaNa(Naing)143114 BA(Myanmar) 2019-08-25 09:03:07
648 Ma Khine Wutthmone Min Min Myat Nandar Ag 12/UKaTa(N)183134 B.Sc Math 2019-08-25 09:03:08
650 Mg PYAY SHOW U Barthal 12/mañana n153574 BE MP 2019-08-25 09:03:08
654 Ma MA CHERRY HLAING U THAN OO 12/MAYAKA(N)148720 B.A (Geography) 2019-08-25 09:03:08
661 Ma WUT YEE ZAW WIN U ZAW WIN 12/MAGATA(N) 095000 BE(CIVIL) 2019-08-25 09:03:09
665 Ma YIN LEI WIN U MYINT MAUNG 1/MAKATA(N)001841 BPSC 2019-08-25 09:03:09
668 Ma Myat Sandi U Htay Win 12/MaGaDa(C)165885 B.Sc(Maths) 2019-08-25 09:03:09
673 Mg SI THU AUNG U Aung Myint 12/Ya.Pa.Tha (Naing) 048536 BSc Chemistry 2019-08-25 09:03:10
678 Mg Yan Naing Soe U Chain Chi Yet 13/ThaPaNa(P)000126 B.E(EC) 2019-08-25 09:03:10
680 Ma MA HNIN PA PA LINN U Zaw Win 12/MaYaKa(N)173136 Bachelor of Arts (Thai) 2019-08-25 09:03:10
696 Mg Aung Myo Set U Soe Win 14/KAKANA(N)130777 B.A (Myanmar) 2019-08-25 09:03:12
697 Mg Htut apyae Sone U Myat Moe Win 12/DAGATA(Naing)068658 Bachelor of Industria 2019-08-25 09:03:12

English (WE I)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
3 Mg Kan Htun Oo U Kyaw Htun Oo 12/Tha Ga Ka (N) 159368 B.Sc (Physics) 2019-08-25 09:00:43
4 Mg Thaw Zin Htet U Kyaw Naing Oo 3/ Ba Ah Na(N) 255550 BE(Marine Engineer) 2019-08-25 09:00:45
5 Ma Wai Wai Khaing U Sein Myint 12/MA BA NA(N)144293 B.Sc.(Physics) 2019-08-25 09:00:49
9 Ma wai wai lwin u hla kyaing 14/kapana(n)217840 Msc(Maths) 2019-08-25 09:00:59
10 Ma KHIN SU SU ZAW U SHEW LAIN 12/MaYaKa(N) 159334 Bachelor of Agricultural Science 2019-08-25 09:00:59
14 Mg Kyaw Khaing Hein U Hay Mann 13/Ka La Ta (Naing)034059 BA (English) 2019-08-25 09:01:11
16 Ma Hnin Ei Phyu U Htay Aung 12/kakhaka(c)110325 B.A English 2019-08-25 09:01:12
20 Ma Hnin Wut Yee U Chit Nyo 7/NyaLaPa(C)194471 B.Pharm 2019-08-25 09:01:16
24 Ma Kyi Phyu Lwin U Hla Moe 12/OKM (N)235587 B.A(English) 2019-08-25 09:01:19
25 Mg Arkar Hein U Aung Zaw Win 12/ASN (N) 217146 B.Sc (Physic) 2019-08-25 09:01:19
26 Mg Lin Khant Maung U Zaw Myint 12/OUKAMA(N)218255 B.tech ( EP ) Electrical Power 2019-08-25 09:01:20
27 Mg Mg Wai Yan Linn U Pyone Cho 12/tatana(N)225544 B.A(English) 2019-08-25 09:01:20
29 Ma Ei Ei Htun Kyaw Htun 5/Tasana(N) 131532 B.C.Tech(Hons) 2019-08-25 09:01:22
30 Mg Ngwe Soe U Win Hlaing 12/BaHaNa(N)091345 B.A (Philosophy) 2019-08-25 09:01:23
32 Ma Ei Shwe Sin Myint U Hla Min 14/YaKaNa(N)145054 BA(Myanmar ) 2019-08-25 09:01:26
37 Ma Thazin Aung U Win Myint 12/Au Ka Ta ( N) 198827 B.A(Eng) 2019-08-25 09:01:29
38 Ma Ngu War Tun U Tin Tun 12/DaLaNa(N)067002 BBSC 2019-08-25 09:01:31
40 Ma Ciang Sian Huai U Thang Suan Mung 12/BTH(N)041127 B.Sc (Mathematics) 2019-08-25 09:01:32
42 Mg Kyaw Swar Linn Mg U Maung 7/WAMANA(N)160885 B,.C.Sc 2019-08-25 09:01:32
43 Mg Thaw Nay Nyein U Kyi Win 9/KHA AH ZA(N)026291 B.Sc.(Microbiology) 2019-08-25 09:01:33
47 Ma Thant Yin Win u win bo 5/ma ya na (naing)165437 MA (IR) 2019-08-25 09:01:36
48 Mg Ko Ko Zin Myint U San Oo 12/Tha Ka Na (C)138174 B.Sc(phys) 2019-08-25 09:01:37
51 Ma Thadar Myo Lwin U Myo Lwin 12/DaPaNa(N)064989 BEcon Eco 2019-08-25 09:01:40
54 Ma Thet Su Mon Zaw U Khin Zaw 12/ThaKaTa(Naing)172177 B.C.Sc 2019-08-25 09:01:41
55 Ma Wai Phyo Aung U Thein Aung 14/Ma Ah Pa(N)185496 B.Sc(Q)Maths,B.Ed(Q) 2019-08-25 09:01:41
60 Ma Pann Ei Soe U Soe Aung 14|LaPaTa(N)228001 BA Myanmar 2019-08-25 09:01:43
62 Ma Nu Yin Win U Htay Hlaing 12/Ah Sa Na (N)231415 BSc (Maths) 2019-08-25 09:01:44
63 Ma Aye Moe Lwin U Htay Lwin 12/LaTaYa(N) 068736 BE 2019-08-25 09:01:45
64 Ma Kay Thi Tun u hla than 12/kma( p) 000342 Mecon eco 2019-08-25 09:01:45
66 Mg Thurain hn u ngwe sie 197109 BEd 2019-08-25 09:01:48
70 Ma Pyae Pyae Soe Aung U Soe Aung 12/Oukama(N)216277 B Pharm 2019-08-25 09:01:49
71 Ma Ma Thi Thi Tun U wan tin 8/ma ba na (naing)067948 Bsc physics 2019-08-25 09:01:50
73 Ma Ei Thinzar Win Maung U Tin Myint 12/AhSaNa(N)205655 B.C.Sc (Hons:) 2019-08-25 09:01:50
74 Ma Pyone Thu Han U Sai Aung Khin 12/LaMaNa(N)156208 B.A (International Relation) 2019-08-25 09:01:51
75 Mg Thant Zin Paing U Aung Naing Oo 12/SaKhaNa(N)073761 B.Sc(Phys) 2019-08-25 09:01:51
76 Ma MA WUTYI PHYOE U SAN AYE 12/AH SA NA (N)197475 B.Sc (Industrial Chemistry) 2019-08-25 09:01:51
77 Ma Tin Zar Linn U Zaw Htoo 14/PTN(N)202582 B.Sc(Hons)Biochemistry 2019-08-25 09:01:52
79 Ma Ei Shwe Sin Phyo Ei Shwe 12.MGD.147130 MA 2019-08-25 09:01:53
80 Ma Ei Sandar Htwe U San Maung 14/MAP(N)227404 B.SC MATH 2019-08-25 09:01:54
85 Mg Kyaw Swar Lin Kyaw Soe Lin 12/OoKaTa(N)167672 B.A (English) 2019-08-25 09:01:59
88 Ma Ya Wai Hlaing U Phu Kwe Shoud LSO-215724 B.SC Mathematic lashio University 2019-08-25 09:01:59
90 Ma Tin Htar Oo U Aung Cho Pyone 12/Au Ka Ta(N)178058 BA(eng) 2019-08-25 09:02:00
91 Ma Kyawt Kay Thwe U Aye Aung 9/mahtala(N)306834 B.Agr.Sc 2019-08-25 09:02:00
93 Ma Ro Mi Ko U Than Lwin 12/KAMATA(N)079185 B.BSc (Bachelor of Business Science) 2019-08-25 09:02:00
94 Ma Ma Shwe Yee Thynn U Myint Lwin 12/Sa Kha Na(N)072342 B.Sc-Chemistry 2019-08-25 09:02:01
96 Ma Hnin Wai Khaing U John Lous Gilbert 12/AhSaNa(N) 259883 B.Sc Physics 2019-08-25 09:02:03
97 Ma Thinzar Aung U Hla Kyaing 12/AhSaNa(Naing)205021 B.Med.Tech 2019-08-25 09:02:04
99 Mg Mg Min Khant Maung Maung U Kyaw Khine Soe 12/TAMANA(NAING)115104 B.E(Computer Engineering and Information Technology) 2019-08-25 09:02:05
101 Ma Aye Aye Maw U Saw Min Aung 12/DaGaNa(Naing)001319 Bsc(zoology) 2019-08-25 09:02:05
104 Ma Nilar Theint U Phyu 12/MaBaNa(N)140689 B.Econ (Economics) 2019-08-25 09:02:06
112 Ma Ei myat Chal Lin U Tin Aung Lin 12/tgkN 175804 B.Pharm 2019-08-25 09:02:07
113 Mg Zaw Myo Naing Tin Win 12/dapana(n)047627 LL.B 2019-08-25 09:02:07
114 Ma Ei Mon Aung U Htay Aung 8/TaTaKa (N)152584 BA(Korean) YUFL 2019-08-25 09:02:07
115 Ma Swe zin aung Mya win 14/TPN N 125916 BA Eco 2019-08-25 09:02:07
119 Mg Zin Linn Htet U Thein Lwin 3/PaKaNa(N)425915 B.A.(English) 2019-08-25 09:02:07
126 Ma Khin Soe Nyein U Nyunt Mg 13/TaKaNa(N)222437 BA (Eng) 2019-08-25 09:02:09
127 Ma Nant Su Sandar Htun U Tin Shwe 12/Ka Ma Na (Naing)093346 BE (EC) 2019-08-25 09:02:09
129 Ma Seng Jar Nu U Win Maunh 9/MaHaMa(C)036618 BE Civil 2019-08-25 09:02:09
130 Ma PHYU SIN SOE U SOE MIN 12/YaKaNa(N)076798 B.A(Myanmar) 2019-08-25 09:02:09
132 Ma Cho Pwint Thu U Aye Than 12/MAYAKA(N)147604 BA(Eng) 2019-08-25 09:02:09
134 Ma Tin Sanda Aung U Mg Mg Win 12/kamata(N)056278 B.A(Business Science) 2019-08-25 09:02:09
135 Ma YIN MAY PHYO U Min Sein 12/MAGADA(N)147673 B.Sc(Botany) 2019-08-25 09:02:10
141 Ma Ma May Thu Aung U Aung Ngwe 12/lathaya (n)061239 B.A (Econ) 2019-08-25 09:02:10
143 Mg Khin Soe win U Thein aung 11Ta Ka na (N)067905 B.Sc (Physics) 2019-08-25 09:02:10
144 Mg Toe Hlaing U Hoke Hlaing 12/LaThaNa (P) 000996 BA (Russian) 2019-08-25 09:02:10
145 Ma Moe Wint Lwin U Ko Ko Lwin 11/GaMaNa(N)036589 BSc (Computer Science) 2019-08-25 09:02:11
147 Ma Dr May Kalayar Kyaing U Ohn Kyaing 7/ThaWaTa(N) 063821 Phd(Physics) 2019-08-25 09:02:11
148 Mg Mg Ye Paing Oo U Kan Nyunt 6/KATHANA(N)054726 BA(Eng) 2019-08-25 09:02:11
155 Ma WUT HMONE THIN U AUNG HTAY WIN 12/yapatha (n)072988 B.Sc Botany 2019-08-25 09:02:12
157 Ma Chan Myae Win U Hmwe 14/BaKaLa(N)144030 B.A (Geography) 2019-08-25 09:02:12
164 Ma Myo Thandar Tun U Tun Kyue 5/Yabana(N)183202 B.Sc(Industry Chemistry) 2019-08-25 09:02:14
166 Ma Thet Wai Hnin U Thein Win 12/Da La Na (N) 043901 BE (Electronic) 2019-08-25 09:02:14
169 Ma Ma Nyo Me Me Khin U Khin Maung Naing 12/Tha Ka Ta(Naing)204453 B.Sc(Math) 2019-08-25 09:02:15
170 Ma May Chan Myae U Ngwe Win 12/U ka Ma N 216403 BE(CEIT) 2019-08-25 09:02:15
172 Ma Mya Pone Nyat Phyu U Tun Aye 12/DaGaMa(N)026425 BBA(YUECO) 2019-08-25 09:02:15
173 Mg Aung Myo U Thu Taw 9/PaMaNa(N)161323 B.A(Myanamar) 2019-08-25 09:02:15
174 Ma MayThuKyaw UKyawZaw 12/DaGaYa(Naing)012712 B.Ed,B.A 2019-08-25 09:02:15
180 Mg Aung Kyaw Kyaw Myo U Tun Tun Oo 7/PaKhaNa(N)313618 B.E(Information Science) 2019-08-25 09:02:15
182 Ma Hnin Khine Zin U Tun Kyaing 7/pakhana(N)263305 Bsc (chem) 2019-08-25 09:02:16
183 Ma Khin Moe Moe Phyu U Zaw Moe 6/KaThaNa(N)061944 B.Sc(Chemistry) 2019-08-25 09:02:16
188 Mg Chan Aye U hla Din 12/da ga na (n)036511 Bsc Physics 2019-08-25 09:02:16
192 Ma Moe Ei Ei Lwin U Tun Lwin 12/OKM(N)248606 B.Sc(Maths) 2019-08-25 09:02:16
197 Mg Hein Lin Htet U Win 12/LaMaNa(N)141031 BE (Mechanical) 2019-08-25 09:02:17
198 Mg Soe Nyi Khant U AUng Kyaw Myint 9/MaKaNa(N)114084 BSc. Geo 2019-08-25 09:02:17
200 Ma Khine Khine Thin U Tum Ling Sang 12/YaPaTha(N)068180 BA 2019-08-25 09:02:17
202 Mg PYAE PHYO AUNG U HLA THEIN 10/PAMANA(N)210807 B.Com 2019-08-25 09:02:17
203 Mg Khant Win Maung U Ba Aye 12/A La Na (N) 048059 B.Sc Chem 2019-08-25 09:02:17
205 Mg Mg Chan Nyein Htet U Aung Myint 14/MaMaNa(Naing)243727 B.Sc (Forestry) 2019-08-25 09:02:17
207 Ma Ei Phyo Wai U Tun Wai 12/lamata(N)030265 BA.ECO 2019-08-25 09:02:17
212 Mg Hein Soe Maung Maung tar 12/ Ah Sa Na (N) 232343 M.Sc.(Phys) 2019-08-25 09:02:18
214 Ma MA AYE NANN MON U TUN KYI 9/KPG(N) 255491 B. Sc (Physics) 2019-08-25 09:02:18
215 Ma Khin Zarni Tun U Aye Ko 5/KaTha Na (Ng) 057576 BA (Eco) 2019-08-25 09:02:18
216 Mg sui hniang tial u phun uk 12/ mabana (n)129223 ba eng 2019-08-25 09:02:18
217 Ma Phyu Thet Khin U Thein Myint 10/MDN(N)200189 B.A (eng) 2019-08-25 09:02:18
218 Ma Thet Thet Zaw U Yu Yong @ Myo Zaw 12/La Ma Ta (P) 000367 BE(EP) 2019-08-25 09:02:18
219 Ma Sandar htay Tin Aung 5/Ma Ma Na (n) 202253 B.Act 2019-08-25 09:02:19
220 Ma Hnin Wai Paing U San Myint 12/yakana(N)081885 LL.B 2019-08-25 09:02:19
228 Ma Khin Wah Wah Khaing U Aung Kyaw Lin 12/Ra Ka Na(N)077958 B.Econ(Eco) 2019-08-25 09:02:20
236 Mg Zaw myo hein U saw chinn 14/KaPaNa(N)142114 B.A(history) 2019-08-25 09:02:20
237 Ma Myo Witt Yee Tun U San Tun 12/BaHaNa(N)100319 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:21
238 Ma YU NANDAR OO AUNG THEIN MYINT 12/LAMANA(N)140687 B.C.Sc(Hons:) 2019-08-25 09:02:21
242 Ma Pa Pa Win thein U win thein 12/lakana(n)209478 BA(Geo) 2019-08-25 09:02:21
244 Ma MIN SAN DAR U HLA MIN OO 12/MABANA(N)140598 B.BSC 2019-08-25 09:02:21
245 Ma Lae Lae Win U Khin Mg Soe 7/Pa Kha Na(N)235667 BSc (Maths) 2019-08-25 09:02:22
246 Ma Yin Lae Aung Moe Myint Zaw 12/KaMaTa(N)070166 B.E EC 2019-08-25 09:02:22
248 Ma L Nan San Lin Htoi L La Ming Ding 12/Thagaka(N)68062 B.A(Philosopgy) 2019-08-25 09:02:22
249 Mg Pyae Phyo Kyaw U Thein Tun 12/KAMANA(N)060930 B.tech ( EP ) Electrical Power 2019-08-25 09:02:22
252 Ma Aye Yadanar Thant U Thant Zin 12/TaMaNa(N)116710 BA(Korean) 2019-08-25 09:02:22
253 Mg Wynn Hlaing U Chit Hlaing 11/ThaTaNa(N)074297 BE(EP) 2019-08-25 09:02:22
254 Mg Pyae Phyo Thant U Tin Maung Ko 12/DaLaNa(N) 066059 B.A( Eng 2019-08-25 09:02:22
256 Ma Phyo Thandar Tun U Tin Tun 12/YKN(N)-080871 B.Sc(IC) 2019-08-25 09:02:22
257 Ma Aye Thuzar Hlaing U Khin Hlaing 12/YaPaTha(N)078072 BE(IT) 2019-08-25 09:02:22
258 Ma Thin thin wai Myint thein 14/wa kha ma (n)201977 B Myanamr 2019-08-25 09:02:22
261 Ma Ei Thandar Tun U Kyaw Nyunt 9/MAKHANA(N)225688 B.A(Chinese) 2019-08-25 09:02:22
262 Mg Hein Myat Thu U Than Htay 7/PaTaNa(N)111872 BBA 2019-08-25 09:02:23
265 Mg TUN KO KOKYAW U MYINT SOE 8/AHLANA(N)153562 B.A(English) 2019-08-25 09:02:23
268 Ma Ma Myat Thiri Soe U Myint Soe 12/YaPaTha(N)099965 B.Sc (Industrial Chemistry) 2019-08-25 09:02:23
271 Ma May Myat Mon U Kyaw Zaya 1/BAMA(N)088856 B.Sc(Hons) Business IT 2019-08-25 09:02:23
274 Mg Ye Ko Ko Lwin U Minn Htay 12/DaGaNa(N)034058 BSc-Maths 2019-08-25 09:02:24
275 Ma May Nyein Thant U Kyaw Kyaw Soe 12/DGM(N)026675 Btech Ec Engineering 2019-08-25 09:02:24
278 Ma Moe Myint Mo U Kyaw Zay Ya 12/ ThaGaKa (Naing) 164425 ME(Civil) 2019-08-25 09:02:24
280 Ma Shwe Yi Win U Win Aung 13/LLN (N) 053105 BA (French) 2019-08-25 09:02:25
281 Ma THUZAR WAI U SHWE THWI 8/PKU(N) 187878 bsc 2019-08-25 09:02:25
283 Ma Nandar Phoo Wai U Tin Htay 12/DGT (N)108302 Bcom 2019-08-25 09:02:25
288 Ma Su nyein wai U tint wai 14/ha tha ta (N)266976 B.A English 2019-08-25 09:02:26
289 Ma Lamin Hanthar U Zaw Wai 7/PAKHANA(N) 340063 B.A Myanmar (Bago University) 2019-08-25 09:02:26
291 Ma May Myo Oo U Khin Maung Mya 9/takana (nai) 147789 BE civil 2019-08-25 09:02:26
292 Ma Ei May Aung U Aung Kyaing 12/UKM(N)242058 B.Act 2019-08-25 09:02:26
293 Ma Lei Lei Aung U Aung Min 5/kalana(Naing)063814 BE.EC 2019-08-25 09:02:26
294 Ma Myo Pa Pa Soe U SOE MYINT AUNG 12/AhSaNa(N)217623 B.A(MYANMAR) 2019-08-25 09:02:26
295 Mg Myat Hein Thu U Thein Ohn 12/TaMaNa(N)104291 B.A (Business Management) 2019-08-25 09:02:26
301 Ma KAY ZIN LINN U HLA KYAING 12/THAKATA(N)180607 B.Com 2019-08-25 09:02:27
303 Ma Khin Zarchi Ko U Ko Ko Hla 12/KAMATA(N)073758 B.Com 2019-08-25 09:02:27
306 Ma Aye Thida Soe U Kyi Soe 12/ThaGaKa(N)163216 M.Sc 2019-08-25 09:02:27
310 Ma Ei Myat Chal Aung Kyaw Oo 9/PaMaNa(N)221074 B.A English 2019-08-25 09:02:27
311 Ma NO NO AUNG U AUNG MYINT 12/THA GA KA(N)161931 BA ECO 2019-08-25 09:02:27
312 Mg kyaw thu aung U khin maung myint 5/kalata(N)085130 B.A(Geog) 2019-08-25 09:02:27
313 Ma Ei Ei Khaing U Aung Naing 12/DLN(N)057229 B.Sc(Zoology) 2019-08-25 09:02:27
318 Ma Nyein Su Wai U Kyaw Myint 12/OKT(C)193599 B.A (History) 2019-08-25 09:02:28
319 Ma Phyo ThaZin Maung U Hla Mg 12/DaGaMa(N)028786 B.Sc(Hons)Industrial chemistry 2019-08-25 09:02:28

English (WE II)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
2 Mg WIN MAW OO U MYINY AUNG 12/MABANA(N)118487 B.sc(Physics) 2019-08-25 09:00:42
7 Ma Htar Inzali U Aye Lwin 12/da ga na(n) 033259 BE(civil) 2019-08-25 09:00:53
8 Mg Ye Lin naing U myint swe 8/khaMaNa(n)110690 Ba(Myanmar) 2019-08-25 09:00:53
13 Mg Tin Tun Naing U Tin Than 12/DaGaTa(N)062535 B.Sc(Physics) 2019-08-25 09:01:07
15 Ma Hnin Pwint Htoo U Htay Myint 12/Ma Ga Da (N)191309 BDevs YUECO 2019-08-25 09:01:12
17 Ma Poe Ei Phyu U Than Win 12/MaGaTa(N)092382 B.Econ(Eco) 2019-08-25 09:01:12
18 Ma Phue Pyae Ko Ko U Ko Ko Aung 12/Oo Ka Ma (C) 225473 B.Sc (Zoology) 2019-08-25 09:01:13
21 Mg Ye Thu Aung U Kyaw 8/MLN(N)094003 BA-English 2019-08-25 09:01:18
22 Mg Soe Thurein Phyo U Yan Naing Soe 12/ Oo Ka Ta ( Naing) 172718 BE (Mechatronics) 2019-08-25 09:01:18
23 Mg Kyaw Thuya U Ohn Myint 12/PZT(N)032553 B.A(Philo) 2019-08-25 09:01:18
28 Ma Kay Khine Lwin U Myint Lwin 12 / Ba Ta Hta (Naing) 035766 Bachelor of Education 2019-08-25 09:01:21
31 Ma Hnin Oo Hlaing U Kyaw Zin Htun 7/Ar Ta Na (N) 106572 Bachelor of Technology (Electronics) 2019-08-25 09:01:24
33 Mg Htet Arkar Kyaw U Ohn Hlaing 12/KhaYaNa(N)126712 B.A(English) 2019-08-25 09:01:26
34 Ma Khin Thu Thu Han U Zaw Myo Yee 14/KaKaHta(N)145177 B.C.Sc 2019-08-25 09:01:29
35 Ma YunnShweYeeOo UKyawWin 12/TKT(N)169634 B.Sc(BC) 2019-08-25 09:01:29
36 Mg Ko Ko Yu U Aung Phyoe 14/Nya Ta Na(N)161692 B.Sc(Physics) 2019-08-25 09:01:29
39 Mg Aung Paing Kyaw U Soe Myint 12/ThaLaNa(N)104877 Bachelor of Computer Science 2019-08-25 09:01:31
46 Ma Su Myat Mon U Thein Zaw 14/MaMaKa(N)219995 BA(Tourism) 2019-08-25 09:01:36
53 Mg Wai Moe Aung U Myoe Khin 8/PaMaNa(Naing)123924 BE(EC) 2019-08-25 09:01:40
56 Ma Pwint Pwint Phyo U Ko Ko Naing 12/Ma Ya Ka (N) 168844 B.Sc (Math) 2019-08-25 09:01:42
57 Ma Su lat nandar U Than Soe 12/la ma na(n)150870 BE 2019-08-25 09:01:42
58 Ma Mya Thawe Khant U Soe Naing 12/LATAYA(N)071763 BSc (Geology) 2019-08-25 09:01:42
59 Ma Aye Aye Min U Saing Aye 12/LMT(N)032872 B.C.Sc 2019-08-25 09:01:43
61 Ma Aye Chan U Mg Khal 13/TAKANA(N) 272761 BE(EC) 2019-08-25 09:01:44
69 Mg Aye Min Ko U Kyaw Soe 12/Kamana( Naing ) 094094 B.A ( Geography ) 2019-08-25 09:01:49
72 Ma Zin Mar Soe Win U Soe Win 12/LA THA YA (Naing) 050608 Bachelor of Business Management (BBM) 2019-08-25 09:01:50
81 Ma Naw Thitagu Myintzu Tun U Maung Win 7/ PaKaNa(Naing)298840 M.A(Geography) 2019-08-25 09:01:55
82 Ma Shoon Lae Thwe U Khin Zaw 12/LaMaNa(N)161447 BSc.biochemistry 2019-08-25 09:01:57
83 Ma Khin Zarchi Oo U Kyaw Swar 12/Thakata (N)151223 BA (Gegropgy) 2019-08-25 09:01:58
87 Ma Su Mon Thwe U naing win 12/Au Ka Ta (N) 195264 BA. English 2019-08-25 09:01:59
89 Ma Lwin May Phue U Aung Kyaw Than 12/DaGaTa(N)103341 BA(Eng) 2019-08-25 09:02:00
92 Ma Chaw Su Thein U Zaw Win 9/Ma Kha Na (Naing) 224207 Bachelor Of Science in Physics(Honours) 2019-08-25 09:02:00
95 Ma Zin Thu Nyein U Kyaw Soe 12/LaKaNa(N)217003 Bachelor of Chemistry 2019-08-25 09:02:03
100 Mg Ei Nyein Paing U Nay Myo Win 14/LA PA TA (N) 180184 BE EC 2019-08-25 09:02:05
103 Ma KYI KYI SWE U YU SHWE 10/PAMANA(N)158801 BE (Electronic and Communication) 2019-08-25 09:02:06
105 Mg Sai Pyae Phyo Aung U Maung Khin 13/TaKaNa(N)222620 B.E(Civil) in TU(HMAWBI) 2019-08-25 09:02:06
106 Ma Wutt Yee Htun U Bo Kyi 14/KaPaNa(n)178155 BA(Geography ) 2019-08-25 09:02:06
107 Mg Pyae Phyo Zaw U Ko Ko Zaw 12/Sakhana(C)065491 M.B.,B.S 2019-08-25 09:02:06
108 Mg Hein Ar Kar U Myint Win 12/ahlana(n)046325 BSC(ZOOLOGY) 2019-08-25 09:02:06
110 Mg Yadanar Moe U Soe Myint 12/TaKaTa(N)180101 MRes(Chem) 2019-08-25 09:02:06
111 Ma Nann Ei Ei Pyone U Htin Aung 12/LaThaYa(C)078781 B.Sc(Physics) 2019-08-25 09:02:06
117 Mg Winn Lwin Htoo U Than Naing 10/KaHtaNa(N)150085 BCommH 2019-08-25 09:02:07
121 Ma Poe Ei kyaw U Than Htay 12/YaPaTha(N)086137 B.C.Sc(Computer Science) 2019-08-25 09:02:08
122 Mg Mg Kaung Thit San U Win Zaw Myo 14/MAAHPA(N)292424 B.A.(Eng) 2019-08-25 09:02:08
123 Ma Khin hnit oo U Oo Swe 12/KaTaNa(N)106415 Bsc.Chemistry 2019-08-25 09:02:08
124 Mg Htet lin kyaw U tin htay 7/tha wa Ta (N)095793 Back.IC 2019-08-25 09:02:08
125 Mg HTET LWIN OO U Aung KYAW OO 3/BAAHNA(N)274986 B.SC PHYSICS 2019-08-25 09:02:08
133 Ma Su Myo Myo Myat No.9, WaiLuWon 3rd St, Sanchaung, Yangon 12/SaKhaNa(N)072233 B.E (CEIT) 2019-08-25 09:02:09
136 Ma Yu Yu Htway U Thein Zan 12/TMN(N)121871 Bachelor of Education 2019-08-25 09:02:10
137 Ma Khaing Su Wai U Ngwe Oo 8/Ma Ka Na (N) 216229 B.A(Eco_ 2019-08-25 09:02:10
138 Ma Yaminsoe U San Min 7/La Pa Ta (Naing) 118325 Ph.D 2019-08-25 09:02:10
139 Ma Mon Mon Aung U Aung Myat Thu 12/LaMaNa(N)142355 M.B.,B.S (YGN) 2019-08-25 09:02:10
142 Ma Ma Mayme Soe U Kyaw Soe Moe 7/kapaka(n)099177 B.E(EC) 2019-08-25 09:02:10
149 Ma May Phoo Lwin U Ramat Khan 12/MAGATA(N)096853 B.C.Sc(UCSY) 2019-08-25 09:02:11
150 Ma Aung Kyaw Phyoe U than htay 10/malama(n)235079 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:11
153 Ma May Khaing Zin Htun U Than Tun Myint 1/MaKaNa(N)180875 B.A. in International Relations 2019-08-25 09:02:12
154 Mg Aye Ko Thet U Aye Nu 11/Ma Ah Na(N)024639 BA(Psy) 2019-08-25 09:02:12
156 Ma Hsu Mon Aung Aung Min Nyunt 12/Ba Ha Na (N) 097743 BA Geography 2019-08-25 09:02:12
158 Ma Linn Theingi Win U Tint Zaw Than 12/LaMaNa(N)148403 BA(IR) 2019-08-25 09:02:12
159 Ma Sandar Aye U Hla Mg 12/KaTaTa(E)001011 B.A(English) 2019-08-25 09:02:13
160 Mg Nyan Min Htet nyan min htet 12/lamana(N)145941 MBBS 2019-08-25 09:02:13
161 Ma THIDA HLAING U Khin Mg Htay 9/KaPaTa(N) 194411 B.A (Law) 2019-08-25 09:02:13
165 Ma Khin Khin Thaik U San 5/Ma Ya Na ( N ) 210197 B.Pharm 2019-08-25 09:02:14
167 Ma Nu Nu Hlaing U Sein Tun 13/YaSaNa(Naing)077141 LL.B,LL.M 2019-08-25 09:02:14
175 Mg Khant Zay Lynn U Mg Mg Oo 13/mamata(n)047770 LLB 2019-08-25 09:02:15
176 Ma Shin Moe Myint U Nilar Aung 12/LMT(N)035473 BBA 2019-08-25 09:02:15
177 Mg Thant Zin Oo U Kyi 12/OUKAMA(N)187480 B.A (Economics) 2019-08-25 09:02:15
178 Mg Thet Lwin Win U Thura Kyaw 12/DaGaTa(Nai)065229 B.Sc (Chemistry) 2019-08-25 09:02:15
179 Ma MAY PHOO PWINT U SEIN AYE 12/KAMAYA N 063216 BE IT 2019-08-25 09:02:15
181 Mg Zarni Lwin Aung U Kyi Lwin 12/TaMaNa(N)118217 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:15
184 Ma Ma Christ San Nuam U Mang Za Hau 5/KaLaHta (N)239474 BA (psychology) 2019-08-25 09:02:16
185 Ma Khine Phoo Nwe U Aung Thu Latt 12/DaGaYa(N)011700 BA(English) 2019-08-25 09:02:16
186 Ma Win Win Chit U Thein Nyunt 10/ThaHtaNa(N)205906 B.C.Tech 2019-08-25 09:02:16
191 Ma YIN WAR HTWE U htain win 12/ThaGaKa(N)187521 B.Sc Maths 2019-08-25 09:02:16
194 Ma Nu Nu Khaing U Nyo Maung 9/NyaAuNa(N)215311 M.C.Sc (Thesis) 2019-08-25 09:02:16
196 Mg Zaw Min Oo U Min Naing 5/KhaOuNa(N)116006 BC.Sc 2019-08-25 09:02:17
199 Ma Ma Htet Thinzar Naing U Soe Myint 12/thagaka (naing) 185841 LL.B 2019-08-25 09:02:17
204 Ma Lei Yie Oo U Chit Khaing 10/ThaPhaYa(N)158122 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:17
209 Mg Aung Myo Thant U Sein Lwin 5/MaMaNa(N)049195 BA(Geography) 2019-08-25 09:02:18
210 Ma Ei thandar htet U aung than 12/ya ka na(n)076415 B.c.sc 2019-08-25 09:02:18
213 Ma Ma Aye Aye Mar U Thein Pe 12/MAYAKA(N)134643 B.Econ (stasts) 2019-08-25 09:02:18
224 Ma Ei War Aung U Khin Thein 9/MaHtaLa(Pyu)000044 BE(IT) 2019-08-25 09:02:19
225 Ma Khine Wah Htay u than htay 7/Do Ou Na(N)137796 BA (Myanmar) 2019-08-25 09:02:20
229 Ma Ma May Phyo Aung U Aung Cho 12/MaGaDa(N)150775 Bachelor of Arts B.A (Eco) 2019-08-25 09:02:20
231 Ma Khin Htet Htet Aung U Kyaw Hla Maung 11/SATANA(N)105142 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:20
232 Ma Aye Mya Thu U Sein Myaing 12/AhLaNa(N)045828 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:20
233 Ma Naw Htee Paw Khu U Saw Hall Po 12/Ma Ya Ka (N) 143850 B.A Myanmar 2019-08-25 09:02:20
234 Ma May Thu Thu Oo U Thet Naing 12/Ta Ma Na(N)122407 B.Sc(Physics) 2019-08-25 09:02:20
235 Ma Ei Thanda Kyaw U Kyaw Naing 12/KaMaNa(N)110543 BSC (Chiemistry) 2019-08-25 09:02:20
239 Ma Thu Thu Aung U Tin Soe 8/Ahlana(N)160484 B.A(History) 2019-08-25 09:02:21
240 Ma Zin Mar Phyo U Soe Win Aung 12/O Ka Ma(N)221155 MSc (BC) 2019-08-25 09:02:21
241 Mg Phyo Hein U San Too ၅/ခဥတ(နိုင္)၀၇၃၈၂၀ BE 2019-08-25 09:02:21
250 Mg Htet Zaw Lynn U Than Zaw 7/MLN(N)097517 BE Mechanical 2019-08-25 09:02:22
251 Ma May Thawdar Khin U Htein Win 14/NgaYaKa(N)006309 B.Sc(Math) 2019-08-25 09:02:22
259 Mg Naing Lin Aung U Hla Ngwe 8/MaThaNa((N)078548 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:22
266 Ma Nwe Ni Htun U Kan Htun 7/PHAMANA (Naing)163891 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:23
267 Ma Kathy khaing U win thein 7/lapata(n)157498 BBA 2019-08-25 09:02:23
270 Ma Aye Myat Thwe U Htin Kyaw 14/DaDaYa(N)155821 "Bachelor of Engineering (Electrical & Communication)" 2019-08-25 09:02:23
272 Ma Khin Myo Thu U Myint Thaung 14/AGaPa(Naing)176747 B.Sc,M.Sc(Physics) 2019-08-25 09:02:23
273 Ma Saw Yu Nwe U Thila Thein 12/AHLANA(N)047485 B.Tech Electronic 2019-08-25 09:02:24
277 Ma Khin Hnin Aye U Soe Thwin 12/Ukama(C)189372 MBBS 2019-08-25 09:02:24
284 Ma Su Myat Noe U Htay Win 12/sakana(ng)073602 BA(Hons)philo 2019-08-25 09:02:25
285 Ma April Thet U Thet Win 12/KMT(N)084403 B.BSc 2019-08-25 09:02:25
287 Ma Shwe yi phyo U aye naing 12/ da ga ta naing 065706 B.Ed 2019-08-25 09:02:26
296 Ma Hsu Myat Htut U Khin Mg Myint 12/ASaNa (N) 195507 BSc (Bot) 2019-08-25 09:02:26
299 Ma Santhidar Lwin U Than Myint 12/Bahana (N)002793 BA Hist 2019-08-25 09:02:27
302 Mg Set Lwin U Tin Htoo 12/Ahsana(N)221215 B.A(English) 2019-08-25 09:02:27
304 Ma Yoon Po Po Aung U WinAung 14/DaDaYa(Naing)145386 B.Sc(Physics) 2019-08-25 09:02:27
305 Ma Htet Htet Tun U Thien Win 12/ Kha Ya Na (Naing) 119856 B.Sc (Math:) 2019-08-25 09:02:27
308 Ma Khin Thandar Htun U Myint Nyein 5/kabala(N)107947 Bsc.Zoology 2019-08-25 09:02:27
309 Mg Thu Yein U Si Thu Winn 12/AhSaNa(N)220557 B.C.Tech 2019-08-25 09:02:27
314 Ma Zar Chi U Toe 12/ Ma Ga Ta (Naing) 084209 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:27
316 Mg Aye Chan Phyo U Aye Myint 7/NLP(N)131933 B.A(Myanmar) 2019-08-25 09:02:28
321 Ma Thiri Myat thu U myint thein 12/MAGATA(NAING)103134 BA(IR) 2019-08-25 09:02:28
323 Ma THINN THINN OO U TIN OO 12/Than Ga Ka (N) 035946 B.C.Sc(Computer) 2019-08-25 09:02:28
324 Ma Chaw Khin Khin Thet U Phon Kywe 12/MaRaKa(N)166191 BE (IT) 2019-08-25 09:02:28
326 Ma Thet Su Win U Win Tin 11/ Ga Ma Na (N) 040350 B.com 2019-08-25 09:02:29
328 Ma Aye Chan Phyo U Htin Kyaw 12/Da Ga Ma (N) 031160 BBA 2019-08-25 09:02:29
330 Ma Ohnmar Thu U Myat Thu 12/ Ma Ba Na (n) 137466 Master 2019-08-25 09:02:29
331 Mg Htun Htun Zaw U Aye Win 12/thakhana(N)129906 B.C.Sc> 2019-08-25 09:02:29
332 Ma Ma Aye Mya Mya Thu U Maung Soe 12/Ra Pa Tha(N) 088285 Bachelor of Engineering, BE(EC) 2019-08-25 09:02:29
333 Ma Mya Ei San U Mya Oo 12/LaMaNa(N)150015 BE(EC) 2019-08-25 09:02:29
335 Ma Hsu Wut Yi Hnin U Saw Buckly 12/AuKaTa(N)169697 B.A(English) 2019-08-25 09:02:29
342 Ma PYONE THARAPHE U Ba Cho 12/Ma Ga Ta(N) 094985 B.Sc (Industrial Chemistry) 2019-08-25 09:02:30
343 Ma ME ME SWE U MYINT LWIN 12/TaKaNa(N) 194706 LL.B. 2019-08-25 09:02:30
345 Mg Ye Naing Tun U Saw Than 12/lathaya N 082792 BA Eco 2019-08-25 09:02:30
349 Ma Yuann Hmi Hmi U Min Thein 12/LaMaNa(N)144621 B.A(Eng) 2019-08-25 09:02:30
350 Mg Sai Zaw Weik U Saw Lay 12/KATATA(N)024104 B.Sc(Chemistry) 2019-08-25 09:02:31
351 Ma Ei Pwint Phyu U kyaw kyaw aung 7/pakhana(n)321279 B.A english 2019-08-25 09:02:31
353 Ma Ei Zin Hlaing U Thein Htun Aung 12/LaMaNa (P)000684 BSC (IC) 2019-08-25 09:02:31
358 Mg Naing Htet Linn U Thein Soe 14/ZaLaNa(N)146637 BE (Electronic) 2019-08-25 09:02:32
366 Mg Nay Lin Aung U Myint Aung 8/MakaNa(N)204212 BE (Mechanical) 2019-08-25 09:02:32
367 Mg Thet Nyi Myo Than U Myo Than 10/MaLaMa(N)131272 B.Ecom ( Economics ) 2019-08-25 09:02:32
370 Ma Aye Myat Thu U Aung Lwin 6/HTAWANA(N) 117490 B.Pharm 2019-08-25 09:02:32
374 Ma Ma Wai Mar Aung U Than Maung 5/Ka Ba La ( Naing ) 170608 B.E ( Civil ) 2019-08-25 09:02:38
377 Ma Aingyin thaw U Khin Mg Oo 12/LaMaNa(N)158677 BE(EC) 2019-08-25 09:02:38
380 Ma Pann Wutt Yee U Tun Kyaw Dway 12./kA mA TA (n) 071670 LL.B (lAW) 2019-08-25 09:02:38
381 Ma Kyu Kyu Htay U Sein Aung Min 8/TaTaKa(N)215348 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:38
382 Ma Wint PHyu Ei U Than Soe 12/sakhana(n)065272 B.C.Sc (hons) 2019-08-25 09:02:38
387 Mg yan myo naing yan myo 9/Nya Ou Na(C)157202 B.C.Tech 2019-08-25 09:02:38

***** Waiting List ကို ၃၀.၈.၂၀၁၉ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဆက္လက္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ *****

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar