ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အမ်ဳိးသားဗဟိုဌာန


* Waiting lists စာရင္းတြင္ပါဝင္ သူမ်ားသည္ ၂.၉.၂၀၁၉ ရက္ေန့ ဝ၉းဝ၀နာရီမွ ၁၄းဝ၀နာရီအထိ ေငြသြင္း၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္။ *


English (WD)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
700 Mg Saw Wai Htoo Saw Hè Muu 12/Ah Sa Na (N) 192246 B.E(Civil) 2019-08-25 09:03:12
704 Mg Aung Tun Min U Tun Min 6/MaMaNa(N)177405 BE EP 2019-08-25 09:03:12
705 Ma Tin Mar Oo U Aung Saing 5/Atata (c) 059969 B.com 2019-08-25 09:03:13
706 Ma Ma Soe Mya Thandar Swe U Than Hla 12/DaGaMa(N)010103 B.Sc(physics) 2019-08-25 09:03:13
711 Mg Nyi Min Khant U Pyi Soe 12/OuKaMa(N)229815 B.sc Chemistry 2019-08-25 09:03:13
718 Ma May Oo San U kyaw Nandar Aung 12/ASANA(N)229400 Bcom 2019-08-25 09:03:14
719 Ma ThinThin Hlaing U Kyaw Thaung 12/ Da GaMa Naing 8987 B.A(Geography) 2019-08-25 09:03:14
729 Ma Ms. Ei Shwe Sin Aye U Pye Aye 12/MaBaNa (N) 097248 B.A (History) 2019-08-25 09:03:15
731 Ma Zin Mar Tun U Maung Kyan 5/WaThaNa(N)064221 AGTI(EP) 2019-08-25 09:03:15
732 Mg Aung Nyein Chan U Myint Thaung 12/ Ma Ya Ka(N)153843 B.Sc(Zoology) 2019-08-25 09:03:15
738 Ma Thae Su Hlaing U Khing Maung Zaw 7/PaMaNa(N)185337 BE (Mechanical) 2019-08-25 09:03:16
739 Ma Ma Zin Zin Nyein U Mya Nyein 12/ La Ma Ta (N)030188 BA. English 2019-08-25 09:03:16
743 Mg Aung Ko Win Aung Ko Win 5/WaThaNa( C)056126 B.E Mechanical Precision and Automation 2019-08-25 09:03:17
744 Mg Zaw Myo Naing U Kyin Maung 12/ALaNa(N)044231 MBBS 2019-08-25 09:03:17
745 Ma Hnin Su Hlaing U khin mg oo 12/asana(n)207356 B.C.Sc 2019-08-25 09:03:17
746 Ma Aye Thet Zin U Chit Thein 12/TKT(N)185343 BA.(Eng) 2019-08-25 09:03:17
752 Ma Pan Ei Phy U khin Maung Win Oo 12/Ma GaTa (N) 091093 B.Pharm 2019-08-25 09:03:17
756 Mg Ma Su Lai Phyu U Thein Nyunt 12/Au Ka Ma (N) 185844 B.com 2019-08-25 09:03:18
769 Ma Naw Aye Aye Aung U Htay Htay Lwin 12/MABANA(N)129430 B.Sc(Physics) 2019-08-25 09:03:19
770 Ma Ma Pyae Sone Thu U Tun Myint 12/OKT(N)198446 BSC.Chemistry 2019-08-25 09:03:19
774 Mg Win ko ko Hla myint 7/ZKN(N)047968 BA (Geog) 2019-08-25 09:03:19
775 Ma Thae Su Lwin U Myo Lwin 12/DAGATA(N)094751 B.Sc (Math), PGDMA 2019-08-25 09:03:19
783 Ma Phyu Phyu Han U Khin Mg Win 7/Pa Kha Na (N)435993 BA.Eco 2019-08-25 09:03:20
786 Ma Aye Aye Khet U Than Kyaw 6/MaMaNa(N)209167 B.C.Sc, M.C.SC 2019-08-25 09:03:21
787 Ma Ma Hninn Cherry Htet U Thet Naing 12/MaGaDa(Naing)163207 BA (Archaeology) 2019-08-25 09:03:21
789 Mg U Kyaw Thiha U Myint Tin 12/LaMaNa(N)154556 BBA 2019-08-25 09:03:21
791 Ma Kyi Pyar Min Lwin U Min Lwin 12/DaGaMa(Naing)021988 M.Res (Phys;) 2019-08-25 09:03:21
792 Mg Zaw Lai U Aung Li 1/ Ka Ma Na (N) 035024 Bachelor’ of Business Administration 2019-08-25 09:03:21
793 Ma Chan Nyeint Kay Khine U Than Htut 9/ Pa Ma Na n 218482 B.Pharm 2019-08-25 09:03:22
794 Ma Hnin Lae Aung U Aye Cho 12/KaMaYa(N)062595 B.Com 2019-08-25 09:03:22
809 Ma Yin Min Thet U Aung Soe 12 ba ha na naing 086641 BCom 2019-08-25 09:03:24
814 Ma Aung sandar win tin u win tin 12/makana(naing)130306 BCSc(UCSY) 2019-08-25 09:03:25
827 Ma Ma Tin Nilar Tun U Myint Soe 12/ Eu Ka Ma (N)202510 Bachelor of Geography 2019-08-25 09:03:25
835 Ma Ma Poe Chel Chel Maung U Maung Maung 12/MaGaTa(N)104559 BE.EC(2019) 2019-08-25 09:03:26
836 Mg Ye Min Soe U For Win 11/MaTaNa(N)006989 B.C.Sc -Bechalor Degree of Computer Science 2019-08-25 09:03:26
837 Ma Thu Zar Htay U Nyi Htwe U Nyi Htwe B.Sc (Maths) 2019-08-25 09:03:26
838 Mg Hnin Lae Shwe Yee U Myint Shein 12/DaGaYa(N) 015329 B.A(Myanmar) 2019-08-25 09:03:26
840 Mg Ye Min Htay U Khin Maung Htay 14/phapana (N) 129810 LL.B 2019-08-25 09:03:26
844 Mg Sai Long Queau Junior U Sai Long Queau 12/Lamana(N)148686 M.Sc (Computer Science), University of Yangon 2019-08-25 09:03:26
845 Ma Tin Mar Yee U mya lwin 12/yapatha(n)081999 B.Sc zool 2019-08-25 09:03:26
851 Ma Ma Htet Htet Aung U Myint San 12/ AhSaNa(N)264200 BSC.IC 2019-08-25 09:03:28
855 Ma HTET HTET KYAW U KYAW KYAW OO 12/DAGAMA(N)032923 BA(English) 2019-08-25 09:03:28
856 Ma Ma Wint Ko Han U Thaung Han 14/DaDaYa(N)144689 B.Com 2019-08-25 09:03:28
869 Mg Myo Aung Maung Wine 1/manyana(n)132483 B.A(Eng) 2019-08-25 09:03:29
871 Ma Hlaing moh moh wai U Thint Naing 7/ Pa kha na ( n) 339753 B act 2019-08-25 09:03:29
874 Ma Ma Phoo Pwint Khine U Min Lwin 12/YKN(N)077450 B.CSc 2019-08-25 09:03:29
876 Mg HEIN HTET SAN U YE NAUNG TUN 12/YaKaNa(Naing) 079298 BA (Hons) Archaeology 2019-08-25 09:03:30
877 Ma Thandar Aung U Aung Than U Aung Than BE- Electronic 2019-08-25 09:03:30
889 Ma Ei Mon Phyo U Soe lin 12/ magada(n)136949 B-Arch 2019-08-25 09:03:31
891 Ma Yu Nandar Nwe u soe myint 12/TMN (n)119998 BA (english) 2019-08-25 09:03:31

English (WE I)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
327 Mg TUN AUNG NAING U Kyaw Thein 12/ AH SA NA (N) 000808 B.BSc 2019-08-25 09:02:29
329 Mg htet paing lwin u saw lwin 12/lakana(n)-241764 Bsc Botany 2019-08-25 09:02:29
334 Mg SOE MOE MYINT U HLA MYINT 12/SAKHANA(N)062129 LLB 2019-08-25 09:02:29
336 Ma Lae Lae Thaw U Myo Oo 9/AMaYa(N)127107 B.E (Electrical Power) 2019-08-25 09:02:29
337 Ma Htike Htike Su Phyo Wai U Min Soe 12/MGD(N)171338 B.A(English) 2019-08-25 09:02:29
338 Ma Khaing Pyae Pyae Hnin U Tin Ko Ko Swe 8/TaTaKa(N)179738 B.Econ(Statistics) 2019-08-25 09:02:29
340 Mg NYAN ZAW LIN U HAN AYE 14/BAKALA(N) 226080 B.Sc (Maths) 2019-08-25 09:02:29
341 Ma Yin Thant Aung U Aung Min Oo 12/ Yakana (N)073945 B.A (English) 2019-08-25 09:02:30
344 Ma May Phyo Mon U Chit Lwin 11/TakaNa(N)079548 BE(IST) 2019-08-25 09:02:30
346 Ma Khine Mon Kyaw U Hla Kyaing 12/ThaGaKa(Naing)170497 Bachelor of Engineering (Mechatronic) 2019-08-25 09:02:30
348 Mg Aung Paing Kyaw U Soe Myint 12/ThaLaNa(N)1048777 Bachelor of Computer Science 2019-08-25 09:02:30
354 Ma Ma Nan Shwe May Kyaw Aung U Sai Kyaw Kyaw Aung 12/BaHaNa (N) 101616 B.Sc(Computer Science) 2019-08-25 09:02:31
355 Ma Khin Nan Htike U Khin Maung Than 12/OuKaMa(N)237416 Bachelor of Business Adminstration 2019-08-25 09:02:31
357 Ma KhinethinzarNway U Sann Hla 6/HtaWaNa(N)114497 B.N.Sc 2019-08-25 09:02:31
360 Ma Thwe Thwe Aye Min U Aye Min 14/hathada(naing)297895 B.C.Tech 2019-08-25 09:02:32
362 Mg Hein Su Nyunt Hlaing 7/ThaKaNa(N)116020 BCSc 2019-08-25 09:02:32
363 Ma Myat Thinzar U Myat Thura 12/MaGaTa(N)082299 B.C.Sc(Computer Science) 2019-08-25 09:02:32
364 Ma Aye Chan Thu U Chit Myaing 9/PaBaNa(N)200958 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:32
365 Ma Ma Htet Hsu Paing 09263452635 htethsu755@gmail.com 12/ THA GA KA (N) 188477 B.A (Geography) 2019-08-25 09:02:32
369 Ma Khin Pyae Sone U Than Soe 12/Ka Kha Ka(N)100464 BBA 2019-08-25 09:02:32
371 Ma Cho Zin Wai U Myo Nyunt Tha Hta Na .173893 B.A Geographu 2019-08-25 09:02:32
372 Mg Ye Mon Htoo Wai U Tun Wai 14/Pathana N 204974 BA English 2019-08-25 09:02:32
373 Ma Khine Thazin Htun U Htun Lin 12/MAYAKA(N)155012 B.E 2019-08-25 09:02:38
375 Ma Zin May Hlaing U Aye Myint 7/ktk(133107) BA(Eco) 2019-08-25 09:02:38
379 Ma Mo Mo Hay Mar Thein U Thein Hla Mg Gyi 12/UKATA (N) 162797 BE.Chemical 2019-08-25 09:02:38
383 Ma Naw Htee Moo Mu Phaw Saw Shee Mo 12/AhLaNa(Naing)046373 BA (Business) 2019-08-25 09:02:38
384 Ma MA TUN EAINDRA LIN U KYAW THAUNG 12/BHATAHTA(N)042202 B.Sc(Math) 2019-08-25 09:02:38
386 Ma Wut Yi Thinn U Khin Maung Htun 12/ThaGaKa(N)181991 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:38
389 Ma Khin Myat Noe Zaw U Zaw Win Myint 12/MaGaTa(N)099505 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:38
395 Ma Theint Nandar Lwin U KYAW LWIN OO 12/DAGANA(N)032998 BBSc Business Science 2019-08-25 09:02:38

English (WE II)

Sr Gender Name FName Nric Degree TimeReg
388 Ma Zin Min Ei Kyaw Zan Oo 14/KAkhaNa (N )088902 BA (English) 2019-08-25 09:02:38
390 Ma Thiri Linn U Aye Win 14/PHAPANa(N)156426 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:38
391 Ma Nyo Me Me Yin Khin Mg Yin 12/LKN(N)207967 B.SC(Physics) 2019-08-25 09:02:38
392 Ma Aye Thiri Nyo U Nyo 7/PaKaNa(N)336642 B.com 2019-08-25 09:02:38
397 Ma Myo Thiri Hlaing U Soe Win Myint 14/PaThaNa(N)223316 BA Economic 2019-08-25 09:02:38
398 Mg Phoe Kyaw U Maung Win 9/NyaUNa(Naing)220691 BCSc 2019-08-25 09:02:38
410 Ma Ei phyo wai U Kyaw Thiha 7/KaWaNa(N)091980 LLB (Law) 2019-08-25 09:02:40
413 Ma Kay zin tun U hla tun 5yabana(naing)150959 M.C.SC 2019-08-25 09:02:40
415 Ma May Le Yee Lynn Than Myint 12/Pa Ba Ta (N)031911 BE (EC) 2019-08-25 09:02:41
425 Mg Myo Thant Zin U Thant Zin 12/ Ka Ma Ya (N) 059893 BA Psychology 2019-08-25 09:02:43
430 Ma Pyone Thet Aung U Than Htut Thein 12/ Ta Ma Na (N) 121970 BE-Civil 2019-08-25 09:02:46
431 Ma Shwe Tha Zin U Ye Nyunt 14/PHAPANA(N)192841 B.C.Sc 2019-08-25 09:02:46
436 Ma SET MAW AUNG U THAN AUNG 12/AHSANA(N)188351 B.Tech (Electrical Power) 2019-08-25 09:02:47
438 Ma SI SI WIN U SOE MYINT 7/PMN(C)177657 BECOM 2019-08-25 09:02:47
439 Ma May Oo Khaing U Mah Chat Faung 12/Lamana(N) 155490 LLB 2019-08-25 09:02:47
440 Ma Pyae Pyae Soe Aung U SOE AUNG 12/Aukama(N)216277 B.Pharm 2019-08-25 09:02:47
441 Mg Kaung Htet Tin Win 12/UKT(N)186469 BA.BM 2019-08-25 09:02:48
445 Ma NweNweAye U Tin Htoo 7/KaKaNa(N)061052 B.A(Geography) 2019-08-25 09:02:48
448 Ma Thet Hmu Khin U Win Khine 12/KhaYaNa(c)141137 Bachelor of Computer Science 2019-08-25 09:02:48
453 Ma Thandar Aung U Soe Thein 12/OUKAMA(N)210430 B Econ Stats 2019-08-25 09:02:49
454 Ma Ma Suu Myat Noe U Sein Myint 12/lathaya(Naing)063329 B.A.(Eng) 2019-08-25 09:02:50
455 Mg Ko Ko Maung U Kyaw Kyaw Khaing 12/Da Ga Ma(N)032599 B-Tech (EP) 2019-08-25 09:02:50
459 Ma May Thu Htet kyaw Pe 12/TKT(N)145133 BA 2019-08-25 09:02:50
461 Ma Ma Thet Htar Wai U Tin Oo 14/Ma Ah Na (N) 181008 BE (EC) 2019-08-25 09:02:50
464 Ma Ei Phoo San U Myo Naing 12/UKaMa(N)233312 BE.EC 2019-08-25 09:02:51
471 Ma Win Win Khine Shwe U Sein Heike 12/Ma Ga Ta (N)100864 B.Pharm 2019-08-25 09:02:51
473 Ma SU YEE KYAW U KYAW NAING OO 12/AhLaNa(Naing)044716 BE(Civil) 2019-08-25 09:02:51
474 Ma Lin thiri Thaw U Kyaw Zin 12/SaKaNa(N)071306 B.A English 2019-08-25 09:02:51
477 Ma Nway Nway Naing U Ngwe Soe 13/PTN (N)048002 BA Eng 2019-08-25 09:02:52
480 Ma Tin Zar Lwin U mg mg lay 12/PABATA(N)007652 Bachelor of Zoo: MBA 2019-08-25 09:02:52

***** See You Again ! *****

© 2019 All Rights Reserved. Powered by World Wide Myanmar